Multifunkční panel pro elektromobil

Abstract
Multifunkčním panelem pro elektromobil je myšleno zařízení, konkrétně tabletzabudovaný do palubní desky školního elektromobilu eŠus vyvíjeného na Technickéuniverzitě v Liberci.Cílem bylo v tabletu s operačním systémem Android, vytvořit aplikaci poskytujícíkioskový režim. V tomto režimu zpřístupnit nezkušenému uživateli pouze aplikace(funkce) za účelem ovládání elektromobilu. Funkcemi se míní například ovládání audiosystému, GPS navigace, osvětlení, čtení informací o palubní síti elektromobilu a další. Měliby umožňovat snadné ovládání za řízení vozidla. Spuštění tabletu by mělo proběhnout jižpo otočení klíčku v zapalování elektromobilu. Také by bylo vhodné na startujícím tabletuzobrazit logo elektromobilu místo loga vytvořeného samotným výrobcem.Již vytvořené aplikace jsou v tuto chvíli Zavaděč, aplikace MP3 Přehrávače aaplikace Osvětlení. Zavaděč, již zmíněná aplikace pro kioskový režim, je spuštěna hned pospuštění zařízení a lze z ní spustit další vytvořené aplikace. Jednou z těchto aplikací jeprávě aplikace MP3 Přehrávače, který samozřejmě slouží pro přehrání mp3 souborův tabletu. A dále aplikace Osvětlení umožňující ovládání světel elektromobilu. Tedytypických světelných prvků vozidla na pozemní komunikaci.Byl proveden pokus o realizaci zapnutí zařízení již po otočení klíčku v zapalováníelektromobilu. Bylo vytvořeno logo elektromobilu. Zatím však bez jeho aplikace dospouštěcího procesu tabletu. Nebyl vyřešen problém s odblokováním zařízení, neboťzvolený tablet ještě nebyl zjištěn správný postup k tomuto úkonu. Je poměrně novýmzbožím na trhu.Aplikace pro funkce elektromobilu je cíl nejen aktuální, ale i budoucí. Předevšímpro vypracování dalších aplikací pro potřeby elektromobilu, jejich zkoumání a pokračujícívývoj v této oblasti.
An electric car's multifunctional panel is a device, specifically a tablet, installed into thedashboard of the school electric car called eŠus developed at the Technical University ofLiberec.The aim was to create an application providing the kiosk mode in the tablet withthe Android operation system. And in this mode, to make only the functions necessary tohandle the car available for the basic user. The functions include for example the audiosystem control, GPS navigation, lights, reading information about the car's on-boardelectrical system etc. They should provide easy control and driving of the car. The tabletshould turn on right after the turning of the key in the ignition system. The starting tabletshould display the logo of the electric car itself instead of the logo created by the producer.So far, were create applications Launcher, Mp3 Player and Lights. Launcher, theapplication for the kiosk mode, is turned on after the car starts and gives the menu of ourother applications, which can be started from it such as Mp3 Player (for playing mp3files in the tablet, obviously) and Lights (for the control of the lights in the car required todrive it on the roads.An attempt was made to the device turn on after the car key is turned in theignition system of the electric car. To accomplish that, one had to use the ROOT rights andreplace the file with the script launched after the connection of the feeding with the scriptfor starting the device. Actually, most of the turned off devices display the status of thefeeding after the feeding is connected. Was created a logo referring to the electric carwithout applying the logo to the start-up process of the tablet for now. Wasn't resolved aproblem with the device's ROOT but the type of tablet is a new product on the market, andso there isn't a correct procedure usable for this aim defined yet.The applications for the control of the car are the present and future aim. First ofall, will be created more applications for the needs of the car, studied them and continuedthe development of the project.
Description
Subject(s)
Android, elektromobil eŠus, kioskový režim, multifunkční panel, tablet, Android, electric car eŠus, kiosk mode, multifunctional panel, tablet
Citation
ISSN
ISBN