Voda - výtvarný projekt pro žáky 1. stupně ZŠ

Abstract
Diplomová práce se zabývá tématem voda jako námět pro výtvarné úkoly určené pro hodiny na základní škole.Diplomová práce se dělí na dvě části: praktickou a teoretickou. Teoretická část se zaměřuje na projektovou metodu ve výtvarné výchově, na současné využití výtvarné výchovy v edukačním procesu a následně propojení výtvarné výchovy s dalšími předměty. Dále tato část popisuje výuku výtvarné výchovy z hlediska struktury vyučovací jednotky a charakteristiku výtvarných technik realizovaných v navržených výtvarných úkolech.Praktická část se zabývá popisem výzkumného šetření, které bylo realizováno mezi pedagogy na základních školách ve Frýdlantu. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na realizaci výtvarných projektů v hodinách výtvarné výchovy. Dále se v praktické části představují realizované výtvarné úkoly, které byly přímo pro tuto práci metodicky rozpracovány do podoby jednoduchých příprav a následně ověřeny v praxi. Reflexe, která je součástí praktické části, zahrnuje fotodokumentaci z vybraných realizovaných úkolů. Cílem této práce je zjistit povědomí pedagogů o výtvarných projektech a navržení vlastního souboru úkolů, který může být východiskem pro větší celek.
The diploma thesis deals with on the topic of water as a theme for the art classes of elementary schools.The diploma thesis consists of two individual sections; a theoretical part and a practical research part.The theoretical part focuses on a use of projects in the art classes and on the latest role of the art classes in the contemporary educational process, afterwards it considers mutual links between the art classes and other school subjects. Furthermore, this part describes the teaching process on the art classes from the point of view of a structure of a teaching unit and the characteristics of the art technique implied during the proposed art tasks.The practical research comprises of a description of a scientific research which was conducted by a number of independent teachers of different elementary schools of Frýdlant v Čechách region. The scientific research had been focused on the practical implementation of the project art tasks by students during the art classes. As next, the research part introduces finalized art works of students which were divided into simple methodological projects to meet the needs of this research and to allow their further terrain implementation. Another part of the practical research - Reflections - represents a selection of photographs of chosen art work from the classes. The aim of this work is to find out the level of awareness of pedagogues (teachers) about the art projects; and to design a set of independent art tasks which will later serve as a part of a bigger complex.
Description
Subject(s)
výtvarná výchova, výtvarný projekt, voda, metodické listy, výtvarné techniky, reflexe, art lesson, art project, water, metodological sheets, art techniques, reflection
Citation
ISSN
ISBN