Struktura majetku podnikatelských subjektů v závislosti na odvětví

Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na majetkové struktury podnikatelských subjektů podnikajících na území České republiky v hospodářském odvětví výroba oděvů. Práce obsahuje podrobný popis jednotlivých položek majetku a způsobu jejich oceňování, vše v souladu s českou účetní legislativou. Předmětem druhé poloviny práce je komparativní analýza majetkových struktur zvolených podniků. Nejprve je provedena stručná analýza vybraného odvětví, poté jsou podniky prostřednictvím různých ukazatelů finanční analýzy mezi sebou porovnávány. Poslední část se zaměřuje na analýzu dopadu subjektivně ovlivňovaných položek na majetkové struktury podniků, kterými se v této práci rozumí oprávky a časové rozlišení.
Structure of businesses' assets depending on sectorThe thesis is focused on structure of assets of chosen czech companies operating in economic branch manufacturing of clothes. The content includes detailed description of particular assets and method of their valuation in accordance with czech accounting legislation. The subject of second half of the thesis covers comparative analysis of assets structure of chosen enterprises. Firstly there is conducted breakdown of selected branch and then the companies are compared to each other using different methods of financial analysis. Last part contains analysis of impact subjectively influencing items on asset's structure, by which are considered depreciation and deferrals or accruals
Description
Subject(s)
Aktivum, majetková struktura, subjektivně ovlivňované položky, výroba oděvů, Asset, assets structure, subjectively influencing items, manufacturing of clothes
Citation
ISSN
ISBN