Návrh řízení odpružení modelu automobilu/motocyklu

Abstract
Tato práce pojednává o návrhu a realizaci řízení modelu aktivního odpružení automobilu/motocyklu. První část práce se zaměřuje na rešerši principů používaného aktivního odpružení ve světe a na to jakými kritérii se aktivní podvozky hodnotí. V dalších částech je vytvářen matematický model a simulační schéma systému, popsána realizace propojení dvou laboratorních modelů v jeden celek a následný návrh regulátoru. V závěrečné části práce je výsledná regulace testována a vyhodnocena.
This theses is about designing and implementing of active car / motorcycle model suspension control. The first part focuses on research of active suspension principles used around the world and criteria, which are involved in active chassis evaluation. The following section describes a mathematical model and creates a simulation scheme of the system. Apart from this a suggestion of connecting two laboratory models into one unit and also controller design are introduced. The final part is dedicated to testing and evaluating of the regulation.
Description
Subject(s)
aktivní odpružení, regulace, PID regulátor, modelování systému, active suspension, control, PID controller, system modeling
Citation
ISSN
ISBN