Stigmatizace dětí a žáků s narušenou komunikační schopností

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku stigmatizace dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v mateřských a základních školách. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. Kapitoly teoretické části jsou věnovány základním pojmům souvisejícím s tématikou narušené komunikační schopnosti a stigmatizace dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v mateřských a základních školách. V empirické části je popsáno a vyhodnoceno dotazníkové šetření. Smyslem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak učitelky a učitelé mateřských a základních škol vnímají stigmatizaci dětí a žáků s narušenou komunikační schopností, jakým způsobem jsou tyto děti a žáci stigmatizováni a jak je možné jejich stigmatizaci dle názoru učitelek a učitelů mateřských a základních škol zabránit. Dotazníkového šetření se zúčastnili učitelé a učitelky na 3 základních a 7 mateřských školách v Libereckém kraji. V diskuzi jsou výsledky práce diskutovány s výsledky jiných autorů a v navrhovaných opatřeních jsou uvedena opatření týkající se redukce stigmatizace dětí a žáků s narušenou komunikační schopností. V závěru je pak shrnuta celá bakalářská práce. Následuje seznam použitých zdrojů a přílohy s dotazníkem pro učitele a učitelky mateřských a základních škol.
The Bachelor thesis deals with the issue of stigmatization of children and pupils with communication disability. The work consists of two main parts. The chapters of the Theoretical part are devoted to basic concepts related to the topic of communication disability and stigmatization of children and pupils with communication disability. The Empirical Part summarizes and evaluates a questionnaire. The purpose of the questionnaire survey was to find out how teachers perceive the stigmatization of children and pupils with communication disability, how these children and pupils are stigmatized and how their stigmatization can be prevented in the opinion of teachers. Teachers at 3 primary schools and 7 kindergartens in the Liberec Region took part in the questionnaire survey. In the Discussion the results of the Empirical part are discussed with the results of other authors and then Proposed measures chapter recommends measures to reduce the stigma of children and pupils with communication disability. In conclusion, the whole Bachelor thesis is summarized, followed by a list of used source material and attached questionnaires for teachers of kindergartens and primary schools.
Description
Subject(s)
děti, jazyk, komunikace, mateřské školy, narušená komunikační schopnost, řeč, stigmatizace, učitelé, vývoj řeči, základní školy, žáci, children, language, communication, kindergartens, communication disability, speech, stigmatization, teachers, speech development, elementary schools, pupils
Citation
ISSN
ISBN