Tvorba výtvarného programu v přípravném období v 1. ročníku základní školy

Abstract
Diplomová práce Tvorba výtvarného programu v přípravném období v 1. ročníku základní školy se zabývá problematikou výtvarné výchovy na 1. stupni a rozvojem grafomotoriky. Cílem této práce je vytvoření výtvarného programu, který bude zaměřen na rozvoj hrubé a jemné motoriky v přípravném období 1. ročníku základní školy a jeho následné ověření v praxi. Tato práce se skládá se dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část seznamuje čtenáře se základní problematikou výtvarné výchovy na prvním stupni a s rozvojem grafomotoriky. Charakterizuje základní výtvarné techniky, popisuje význam rozvoje hrubé a jemné motoriky již v předškolním období a věnuje se samotným grafomotorickým cvikům. Praktickou část tvoří výtvarný program, který je složen z šesti lekcí. Jednotlivé přípravy jsou zde detailně představeny, vysvětleny. Dále jsou prezentovány výsledky šetření při ověřování programu v praxi a jejich vyhodnocení.
This diploma thesis titled Pre-writting period art lesson plan for first year elementary school students aims at art education at lower elementary schools and specifically development of graphomotorics. The goal of this paper is to design an art program focused on development of gross and fine motor skills in pupils during the preparatory period in the 1st Grade and to investigate and evaluate efficiency of the program in practice. This work consists of two parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part introduces basic issues of art education at lower elementary schools and to development of pupils' graphomotor skills. It characterizes basic art techniques, describes the importance of early development of gross and fine motor skills in the preschool period and introduces particular graphomotor exercises. The practical part consists of a six-lesson art program. Furthermore, it introduces the lesson plans and explains each of them in detail. This part also includes the results of investigation on the art program efficiency and their evaluation.
Description
Subject(s)
Výtvarná výchova, výtvarné techniky, kresba, malba, grafomotorika, předškolní věk, přípravné období, jemná motorika, hrubá motorika
Citation
ISSN
ISBN