Aplikace statistických metod jako nástroj manažerského rozhodování

Abstract
Cílem diplomové práce na téma aplikace statistických metod jako nástroj manažerského rozhodování je poskytnutí podkladů pro rozhodování řediteli ZŠ Osečná prostřednictvím analýzy výsledků srovnávacích testů žáků z matematiky a českého a anglického jazyka. Výstupy analýz jsou zdrojem informací o možných problémech ve vzdělávání na této škole a mají vliv na rozhodování ředitele školy. Zkoumán je především vliv jednotlivých učitelů na výsledek a vývoj žáka k porovnání schopností učitelů a závislost výsledku testu a známky na vysvědčení k ověření objektivity známkování. Účelem je ověření skutečnosti, zda se každému žákovi dostává stejně kvalitního vzdělání. Práce obsahuje stručný přehled teorie o popisné statistice a metodách zkoumání závislostí, jejich aplikaci a interpretaci výsledků. V závěru je obsažen přehled výstupů analýz a odhalených nedostatků a také nápravná opatření napomáhající jejich odstranění.
The goal of this diploma thesis is to provide information to managerial decision making via analysis of results of benchmarking tests in Czech, English and mathematics written by pupils at elementary school in Osečná. These results play an important part in identifying problems in education at this elementary school and in managerial decision making. The research is focused on teacher's influence on pupil's test result and dependence of test results and grades on the school reports. Results of research compare skills of teachers and verify their objectivity of grading. The purpose is to find out, whether every pupil get the same quality of education or not. The thesis includes the theory of descriptive statistics and dependence tests, its application and interpretation of results. In the closing part is summary of analyses' results and detected problems and suggested remedial actions.
Description
Subject(s)
statistické metody, analýza rozptylu, rozhodování, srovnávací testy, Statistical methods, analysis of variance, decision making, benchmarking tests
Citation
ISSN
ISBN