Logopedická prevence v mateřských školách

Abstract
Cílem bakalářské práce je zjistit, v jaké formě je realizována logopedická prevence v mateřských školách a jak se v rámci ní využívá vybraná publikace s logopedickou tematikou. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny pojmy vztahující se k tématu logopedické prevence a blíže objasněny poznatky, které by měl pedagog realizující logopedickou prevenci v mateřské škole znát. Jedná se o zásadní informace k vývoji řeči v předškolním období, nejčastější druhy narušené komunikační schopnosti, vliv mateřských škol a možnosti logopedické prevence. Praktická část je orientovaná na průzkumné šetření, které se konalo formou dotazníků a pozorování a díky němuž bylo možné naplnit cíl bakalářské práce a zjistit tak, jakým způsobem probíhá logopedická prevence v mateřských školách a jaký přínos poskytuje vybraná publikace. Tato část bakalářské práce byla doplněna návrhem týdenního plánu sloužícím pro inspiraci, jak lze publikaci využít
The aim of the bachelor thesis is to find out in what form speech therapy prevention is implemented in kindergartens and how selected publications with speech therapy topics are used in this context. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part defines the concepts related to the topic of speech therapy prevention and clarifies the knowledge that a teacher implementing speech therapy prevention in kindergarten should know. This includes essential information on speech development in the preschool period, the most common types of impaired communication skills, the influence of kindergartens and the possibilities of speech therapy prevention. The practical part is oriented to the exploratory investigation, which took place in the form of questionnaires and observations, and thanks to which it was possible to fulfill the aim of the bachelor thesis and to find out how speech therapy prevention in kindergartens is carried out and what benefits the selected publications provide. This part of the bachelor thesis was supplemented with a draft weekly plan serving to inspire how the publication can be used.
Description
Subject(s)
Logopedická prevence, řeč, mateřská škola, narušená komunikační schopnost, předškolní období, pedagog
Citation
ISSN
ISBN