Spolupráce střediska výchovné péče s institucemi a zákonnými zástupci žáků s rizikem vzniku poruch chování

Abstract
Diplomová práce se zabývá spoluprací střediska výchovné péče s institucemi a zákonnými zástupci žáků s rizikem vzniku poruch chování. Hlavním cílem diplomové práce je identifikovat nejčastější důvody spolupráce klientů se Střediskem výchovné péče Šluknovsko a kvantitu a formy spolupráce škol ve Šluknovském výběžku s různými institucemi při péči o žáky s problémovým a poruchovým chováním. Dalším cílem je navrhnout zkvalitnění dosavadní spolupráce a účinné praxe. Práce si stanovuje i několik vedlejších cílů. Teoretická část práce shrnuje odborné poznatky týkající se socializace a výchovy, objasňuje základní pojmy související s problémovým a poruchovým chováním, věnuje se poradenskému a preventivně výchovnému systému ve školství a zmiňuje výkon ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních.V úvodu praktické části diplomové práce je stručně představeno Středisko výchovné péče Šluknovsko, ve kterém byla realizována první část šetření. Pro toto šetření byla využita především metoda obsahové analýzy písemných dokumentů, sebraná data byla zpracována statisticky.Druhá část šetření probíhala v základních a středních školách Šluknovského výběžku. Ke sběru dat ve školách byla zvolena dotazníková metoda. Takto získaná data byla rovněž statisticky zpracována.Pro názornou ilustraci a transparentnost popisovaných jevů je šetření doplněno o dvě případové studie. Na základě výsledků šetření jsou formulována doporučení pro praxi.
The Diploma Thesis deals with the cooperation of the centre of educational care with institutions and legal representatives of pupils with the danger of development of behavioural disorders. The main aim of the Thesis is to identify the most common reason of cooperation of the clients with the Centre of Educational Care Šluknovsko and the quantity and ways of cooperation of the schools in Šluknovsko area with different institutions by care of the pupils with problematic and disturbing behaviour. The next aim is to suggest the improvement of the quality of existing cooperation and effective practice. The Thesis also sets several side targets. The theoretical part deals with the professional knowledge relevant to socialisation and education, it illustrates the basic terms related to problematic and disturbing behaviour, it describes the consulting and preventively educative system in school system and it mentions the work of institutional and protective education in school facilities. In the introduction of the practical part of this Diploma Thesis the Centre of the Educational Care is briefly introduced. The first part of the investigation was realized here. For this investigation the method of analysis of the content of writing documents, the analysed data was statistically processed.The second part of the investigation was performed at primary and secondary schools in Šluknovsko area. The investigation was performed via questionnaire. The collected data was also statistical processed. For visual illustration and transparency of described phenomena the investigation is completed by two case studies. On the basis of the results of investigation the recommendations for practice are formed.
Description
Subject(s)
socializace, socializační činitelé, výchova, rodina, škola, problémové chování, poruchy chování, syndrom hyperaktivity, poradenský systém, středisko výchovné péče, ústavní výchova, ochranná výchova, Socialisation, socialising factors, education, family, school, problematic behaviour, behavioural disorders, hyperactivity syndrome, consulting system, centre of educational care, institutional education, protective education
Citation
ISSN
ISBN