Podpora dětí s matematickým nadáním

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na podporu žáků s matematickým nadáním mladšího školního věku v běžných základních školách. Cílem této práce bylo zjistit, jaká podpora v rozvoji matematického nadání je poskytována žákům školního věku, kteří mají tento typ nadání diagnostikovaný. Teoretická část bakalářské práce se zabývá terminologií, charakteristikami žáků s daným typem nadání a konkrétními možnostmi podpory ve škole, rodině i volném čase. Praktická část obsahuje kvalitativní průzkum, který zjišťuje, jaké konkrétní formy podpory je možné ve výuce žáků s matematickým nadáním využít. Z odpovědí dotazovaných respondentek je patrné, že mezi osvědčené metody při výuce žáků s matematickým nadáním patří obohacování učiva například problémovým řešením úloh nebo projektovou metodou. Další hojně využívanou podporou těchto žáků jsou organizační změny v podobě navštěvování hodin matematiky ve vyšším ročníku nebo samostatná práce pro prohloubení dovedností v oblasti matematiky.
The bachelor's thesis focuses on the support of mathematically gifted pupils of younger school age in ordinary elementary schools. The aim of this work was to find out what kind of support in the development of mathematical talent is provided to school-aged pupils who have been diagnosed with this type of talent. The theoretical part of the bachelor's thesis deals with terminology, characteristics of pupils with a given type of giftedness and specific possibilities of support in school, family and free time. The practical part contains a qualitative survey that finds out what specific forms of support can be used in the teaching of mathematically gifted pupils. From the answers of the interviewed respondents, it is evident that proven methods for teaching students with mathematical talents include enriching the curriculum with, for example, problem-solving tasks or the project method. Another widely used support for these pupils is organizational changes in the form of attending mathematics classes in a higher grade or independent work to deepen their skills in the field of mathematics.
Description
Subject(s)
nadání, talent, matematické nadání, vzdělávání, podpora, metody a formy ve výuce, nadaný žák na základní škole, mladší školní věk
Citation
ISSN
ISBN