Prevence syndromu CAN

Title Alternative:CAN Syndrome Prevention
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor's thesis deals with the matter of the CAN syndrome prevention at  lower secondary school. The goal was to identify the level of primary prevention of the CAN syndrome in the lower secondary school of Malá Skála in terms of pupils' awareness of this problem, including revealing its sources. The thesis consists of two parts - a theoretical one and a practical one. In the theoretical part the term CAN syndrome is described - its particular basic and exceptional forms such as maltreatment, sexual abuse, neglect, secondary victimization, organized, ritual and commercial abuse. The theoretical part also includes description of particular kinds of CAN syndrome prevention. The practical part investigated, by means of a standardized interview, awareness of the CAN syndrome among 64 pupils of the lower secondary school of Malá Skála. The results of the research showed an unsatisfactory level of pupils' awareness. They then served as a basis for elaboration of the preventive programme for the CAN syndrome in the school of Malá Skála.
Bakalářská práce se zabývá problematikou prevence syndromu CAN na základní škole. Cílem bylo zjistit úroveň primární prevence syndromu CAN na Základní škole v Malé Skále, a to ve smyslu informovanosti žáků o dané problematice, včetně zjištění zdrojů těchto informací. Práce byla tvořena dvěmi stěžejními částmi a to částí teoretickou a praktickou. V teoretické části byl popsán pojem syndromu CAN, jeho jednotlivé základní i zvláštní formy, jako je týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání, sekundární viktimizace, organizované, rituální a komerční zneužívání, zanedbávání, sekundární viktimizace, organizované, rituální a komerční zneužívání. součástí byl také popis jednotlivých druhů prevence syndromu CAN. V praktické části bylo zjišťováno pomocí standardizovaného rozhovoru, jak je 64 žáků a žákyň druhého stupně Základní školy v Malé Skále informováno o syndromu CAN, včetně zjištění zdrojů těchto informací. Výsledky průzkumu ukázaly, že informovanost žáků je nedostatečná a posloužily k sestavení konkrétních navrhovaných opatření v rámci prevence sociálně patologických jevů, a to jako podklady pro vytvoření preventivního programu syndromu CAN na Základní škole v Malé Skále.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM disketa; rozsah: 66
Subject(s)
can syndrome, prevention, aim of the work, basic forms of maltreatment, abuse, range of investigated data, pupils, interview, information detection, results, suggestions, syndrom can, prevence, cíl práce, základní formy týrání, zneužívání, rozsah zkoumaného vzorku, žáci, rozhovor, zjišťování informací, výsledky, návrhy
Citation
ISSN
ISBN