Komparace života a smrti českých a skandinávských světců 9.-12. století

Abstract
Tato bakalářská práce se zaobírá komparacemi životů a smrtí českých a vybraných skandinávských světců žijících v 9.-12. století. Informace o těchto světcích jsou získány především analýzou hagiografických či jiných narativních textů. Takové informace jsou následně reflektovány odbornou literaturou. Takto vzniklé nástiny životů a smrtí jsou mezi sebou vzájemně komparovány. Cílem práce je zachytit společné a vyzdvihnout rysy odlišné, jenž daného světce specifikují.
This bachelor thesis deals with comparisons of the lives and deaths of the Czech and selected Scandinavian saints living in the 9th-12th centuries. Informations about these saints are specially by analysis of hagiographic or other narrative texts. Then these informations are reflected in the literature. The outlines of lives and deaths created in this way are compared with each other. The aim of the work is to capture common features and highlight the diferent features.
Description
Subject(s)
světci, christianizace, raný středověk, Skandinávie, Čechy, Morava, katoličtí světci, pravoslavní světci, svatý Cyril, svatý Konstantin, svatý Metoděj, svatý Ansgar, svatý Sigfrid, svatý Václav, svatý Olaf, svatá Ludmila, svatá Ingigerd, svatý Ivan, svatý Prokop, svatý Vojtěch, svatý Kjeld, svatý Hallvard, saints, christianization, early Middle Ages, Scandinavia, Bohemia, Moravia, catholic saints, orthodox saints, saint Cyril, saint Constantine, saint Methodius, saint Ansgar, saint Sigfrid, saint Wenceslas, saint Olaf, saint Ludmila, saint Ingigerd, saint Ivan, saint Procopius, saint Adalbert, saint Kjeld, saint Hallvard
Citation
ISSN
ISBN