Pedagogická intervence u žáků s narušenou komunikační schopností v prvním ročníku základní školy

Abstract
Bakalářská práce se zabývala možnostmi práce s žáky s narušenou komunikační schopností (NKS) v prvním ročníku základní školy. K uvedenému cíli se vztahovaly dvě průzkumné otázky: Jaké metody, principy a formy logopedické péče nejčastěji používají pedagogové při intervencích u žáků s NKS v prvním ročníku běžné základní školy? Považují pedagogové zařazení žáka s NKS do konkrétního stupně podpůrných opatření jako dostačující?Práce byla rozdělena do dvou kapitol. První kapitola pojednávala o teoretických východiscích práce. Vymezovala pojmy raný školní věk, narušená komunikační schopnost, podpůrná opatření a pedagogická intervence. Druhá kapitola se věnovala popisu výsledků kvantitativního šetření, které autorka práce realizovala na prvním stupni základních škol v České republice, a závěrům z nich vycházejících.
The bachelor's thesis looked at the possibilities of working with pupils with impaired communication skills in their first year of primary school.Two exploratory questions related to this objective: Which methods, principles and forms of logopedic care are most commonly used by teachers when intervening with students with impaired communication skills in their first year of mainstream primary school? Do teachers consider it sufficient to place a pupil with impaired communication skills in the particular support level?The work was divided into two chapters. The first chapter dealed with the theoretical background of the thesis. It defined the concepts of early school age, impaired communication skills, support measures and pedagogical intervention. The second chapter contained the research part, which deals with the description of the results of the quantitative survey and the conclusions drawn from them.
Description
Subject(s)
první ročník základní školy, žák v prvním ročníku, narušená komunikační schopnost, logopedie, first year of primary school, first year pupil, impaired communication ability, speech therapy
Citation
ISSN
ISBN