Probační a mediační služba v rámci parolových činností

Title Alternative:Probatin and mediation service in scope of Parole
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem Bakalářské práce je seznámit odbornou i laickou veřejnost s činností Probační a mediační služby ČR (dále jen PMS ČR), a v bližším pohledu seznámit s parolovými činnostmi této organizace. Cílem teoretické části práce je popsat východiska a základy Parole jako nedílné součásti činnosti PMS ČR, stručný nástin vývoje PMS ČR a jejích dalších úkolů ve vztahu k využití parolových činností při řešení těchto nových úkolů PMS ČR. Cílem empirické části je zaměřit se na samotný výkon parolových činností a rovněž i na podpůrné činnosti, které vytváří PMS ČR, Vězeňská služba ČR a další spolupracující subjekty. Rovněž je v této části cílem ukázat na statistických údajích efektivitu těchto činností a několika kasuistickými příklady zhodnotit tyto činnosti ze strany samotných odsouzených.
The purpose of this Bachelor study is to acquaint the expert and lay public with the activities of the Probation and Mediation Service in the Czech Republic (hereinafter referred to as PMS CR), and present a more detailed view of the parole activities of this organization. The aim of the theoretical part of the work is to describe the fundamentals and basis of Parole as an integral part of the activities of PMS CR, to provide a brief outline of the development of PMS CR and its additional tasks, in relation to the use of parole activities in fulfilling these new tasks for PMS CR. The goal of the empirical section is to focus on the actual execution of parole activities and, likewise, on supporting activities carried out by PMS CR, the Prison Service of the Czech Republic and additional involved groups. It is also the aim in this part to present statistical information regarding the effectiveness of these activities and several case examples to evaluate these activities from the viewpoint of the convicted persons
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 86
Subject(s)
probační a mediační služba čr, cíle a poslání probační a mediační služby čr, vězeňská služba čr, podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, resocializační programy, penitenciární a postpenitenciární poradenství, trestní zákon, trestní řád, řád výkonu trestu odnětí svobody, probation and mediation service of the czech republic, aims and mission of the probation and mediation service of the czech republic, conditional release from the punishment of the deprivation of freedom, resocialization programs, penitentiary and post-penitentiary consultation, criminal law, penal code, code for the enforcement of the punishment of deprivation of freedom
Citation
ISSN
ISBN