Efektivní komunikace manažera ve vybraném podniku

Abstract
Tématem bakalářské práce je efektivní komunikace manažera ve vybraném podniku jako důležité součásti interní podnikové kultury. Hlavním cílem je seznámit se současným stavem komunikace vybraného manažera konkrétního podniku a komunikačními nástroji, které používá při vedení lidí. Na základě zjištěných skutečností navrhnout změny pro zlepšení této komunikace. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy komunikace, komunikačního procesu, komunikačních nástrojů, dále vysvětleny pojmy efektivita v komunikaci, komunikační kompetence a role manažera. V praktické části je charakterizována vybraná společnost a zmapován současný stav komunikace, používaných komunikačních nástrojů manažera obchodního týmu ve vybrané společnosti. Dále je tu provedeno zhodnocení zjištěných skutečností a navržena doporučení pro zefektivnění manažerské komunikace, které mohou pozitivně přispět k dosažení stanových strategických cílů podniku.
The topic of this thesis is the effective communication of a manager in the selected company as an important part of internal company culture. The main aim of this work is to acquaint with the current state of communication of the selected manager of specific company, with the communication tools which the manager uses to leadership. Based on the found facts suggest changes to improve this communication. The theoretical part defines the basic concepts of communication, communication processes, communications tools, further explained the concepts of efficiency in communication, communication competencies and the role of a manager. In the practical part, the selected company is characterized and the current state of communication of the sales team manager in the selected company is mapped. Furthermore, there is an evaluation of the found facts and the recommendations for streamlining managerial communication is proposed. The recommendations can positively contribute to achieve the strategic goals of the company.
Description
Subject(s)
Komunikace, nástroje komunikace, efektivní komunikace, manažer, Communication, communication tools, effective communication, a manager
Citation
ISSN
ISBN