Udržitelné podnikání a sociální odpovědnost zemědělského podniku

Abstract
Záměrem diplomové práce Udržitelné podnikání a sociální odpovědnost zemědělského podniku je charakteristika a zmapování udržitelného podnikání, sociální odpovědnosti podniku a vzájemné vazby mezi nimi a zemědělským podnikem. Práce je rozdělena na dvě části. V úvodní části jsou vymezeny základní pojmy týkající se udržitelného podnikání a sociální odpovědnosti zemědělského podniku. Je vypracována rešerše, podle které je postupováno v celkovém zhodnocení podniku a jeho přístupu k udržitelnému podnikání. V části zhodnocení vybraného zemědělského podniku je analyzován podnik z hlediska přístupu k aspektům udržitelného podnikání a sociální odpovědnosti v oblasti zemědělství. Na základě uvedeného příkladu jsou vyvozeny závěry a doporučení.
The aim of the diploma thesis Sustainable Enterpreneurship and Social Responsibility Agriculture is to characterize and map over the sustainable business, social responsibility of the enterprise as well as the relationship between them and the agricultural enterprise. The work is divided into two parts. In the theoretical part the basic concepts related to sustainable business and social responsibility of the agricultural enterprise are defined. A background research which was done is followed in the overall evaluation of the company and its approach to sustainable business. In the practical part the selected agricultural enterprise is evaluated, the enterprise is analysed in terms of access to aspects of sustainable business and social responsibility in the field of agriculture. Based on the given example, conclusions and recommendations are drawn.
Description
Subject(s)
Udržitelné podnikání, udržitelný rozvoj, životní prostředí, sociální odpovědnost podniku, pilíře udržitelného rozvoje, zainteresované strany, podnikové procesy, Sustainable business, sustainable development, environment, social responsibility of the enterprise, pillars of sustainable development, business processes
Citation
ISSN
ISBN