Aplikace tenkých vrstev v medicíně

Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na aplikace tenkých vrstev ve zdravotnictví. Teoretická část popisuje materiály, které se ve zdravotnictví využívají, a zabývá se otázkou biokompatibility. Dále je popsáno několik druhů tenkých vrstev, které se ve zdravotnictví využívají, a spolu s nimi i metody depozice tenkých vrstev. Dále je zmíněna jedna z metod hodnocení tenkých vrstev, a to SEM. Na závěr je popsána interakce bakterií s povrchem na úrovni nanometrů. Experimentální část se zaměřuje právě na interakci bakterií s povrchem tenkých vrstev TiCN, které byly deponovány při různých parametrech. Pro tuto práci byly použity dva druhy bakterií, a to Escherichia Coli a Staphylococcus Aureus. Na závěr byla měřena vyluhovatelnost těchto vrstev. Tedy zjištění, zda se přes vrstvu uvolňují ionty substrátu. Také byla provedena tribologická analýza tenkých vrstev. Nejméně kolonizovaný vzorek byl vzorek 1 (C2H2/N2 - 20/160 sccm, -40 V, 85 A). Tento vzorek dopadl nejlépe i v testu vyluhovatelnosti a měl nejmenší koeficient tření.
This diploma thesis focuses on the application of thin layers in medicine. The theoretical part describes the materials used in medicine and deals with the question of biocompatibility. Several types of thin films used in medicine are described, along with thin film deposition methods. One of the thin film evaluation methods, namely SEM, is mentioned. Finally, the interactions of bacteria with nanoscale surface are described. The experimental part focuses on the interaction of bacteria with thin TiCN layer deposited on different parameters. Two types of bacteria were used for this work: Escherichia coli and Staphylococcus aureus. Finally, the leachability of these layers was measured. That is, determining whether the ions of the substrate are released over the layer and, if so, in what quantities. Tribological analysis of the thin films was also performed. The least colonized sample was sample 1 (C2H2/N2 - 20/160 sccm, -40 V, 85 A). This sample also scored best in the leachability test and had the smallest coefficient of friction
Description
Subject(s)
Tenká vrstva, biokompatibilita, TiCN, bakterie, PVD, CVD, sol-gel, Thin layer, biocompatibility, TiCN, bacteries, PVD, CVD, sol-gel
Citation
ISSN
ISBN