Využití informačních a rezervačních technologií v cestovním ruchu

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá využitím informačních a rezervačních technologií v cestovním ruchu. Úvodní část práce se v první řadě věnuje definici cestovního ruchu, dále také případnému dělení, druhům či faktorům cestovního ruchu. Teoretická část vysvětluje fungování cestovních agentur a cestovních kanceláří. V poslední řadě popisuje informační a rezervační systémy a udává příklady systémů, se kterými se mnozí uživatelé den co den setkávají. Praktická část představuje vybrané cestovní kanceláře, konkrétně CK Exim Tours, CK Fischer a CK Blue Style, a dle zvolených kritérií cestovní kanceláře mezi sebou porovnává. Dále jsou v této části práce uvedeny názory pěti vybraných respondentů a popis interního rezervačního systému Exim Tours, tedy systému SWISS online. Závěrečná část práce se zabývá aktuální pandemickou situací COVID-19 a jejím vlivem na cestovní ruch. Bakalářská práce má sloužit jako doporučení cestovním kancelářím k vylepšení svých rezervačních systémů s ohledem na uživatelský prožitek.
This bachelor tesis deals with the use of information and reservation technologies in tourism. The introductory part of the thesis deals primarily with the definition of tourism, as well as the possible division, types or factors of tourism. Furthermore, the theoretical part explains the functioning of travel agencies. Lastly, it describes information and reservation systems and gives examples of the system with which many users encounter day after day. The practical part presents selected travel agencies, specifically CK Exim Tours, CK Fischer and CK Blue Style, and according to selected criteria, travel agencies try to compare each other. The next part containes the opinions of five selected respondents and a description of the intern reservation systém Exim Tours, the SWISS online system. The final part of the work follows the current pandemic situation od COVID-19 and it is impact on tourism. The bachelor thesis is to serve as a recommendation to travel agencies to improve their reservation systems with regard to the user experience.
Description
Subject(s)
Cestovní kancelář, informační a rezervační technologie, rezervační portál, CK Fischer, CK Exim Tours, CK Blue Style, internet, online, Travel agency, information and reservation technology, reservation portal, CK Fischer, CK Exim Tours, CK Blue Style, internet, online
Citation
ISSN
ISBN