K problematice financování příspěvkových organizací v České republice se zaměřením na základní vzdělávání.

Title Alternative:With Reference to financial problems of allowance organizations in the Czech Republic and a focus on basic education.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis deals with financial problems of allowance organizations in the Czech Republic with a focus on basic education. The work informs about essential legislation regulating conditions in nonprofit segment, concerning especially the allowance organizations and their financing issues. One part of the thesis is dedicated to a principle of financing the educational segment, with a focus on basic education. Furthermore the possibilities for drawing other financial tools are presented, particularly through a project activity not only within the Ministry of education, youth and sport, but also through structural funds of the European Union. Theoretical knowledge has been further applied to a concrete case of an elementary school in Liberec. The diploma thesis includes information about possibilities of processes to acquire grants and compares project activity within the State information politics regarding education and EU structural funding politics. Grant activity on concrete projects is further illustrated. The aim of the diploma thesis is to introduce the problems of financing allowance organizations, the possibilities of drawing financial tools from project activities and their further impact on the organization. And all this mentioned above in the context of basic education.
Práce pojednává o problematice příspěvkových organizací v ČR se zaměřením na základní školství. Je zde stručně nastíněna základní legislativa upravující podmínky v neziskovém sektoru, zejména příspěvkových organizací a problematika jejího financování. Část práce je věnována principu financování školského sektoru, se zaměřením na základní vzdělávání, a možnosti čerpání dalších finančních prostředků, zejména prostřednictvím projektové činnosti a to jak v rámci Ministerstva školství a mládeže, tak i strukturálních fondů Evropské unie. Teoretické poznatky jsou dále aplikovány na konkrétním případu liberecké základní školy. Práce dále obsahuje informace o možnostech postupu při získání dotace a srovnává projektovou činnost v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání a strukturálních fondů Evropské unie. Projektová činnost je dále demonstrována na konkrétních projektech. Cílem práce je tedy nastínit problematiku financování příspěvkových organizací, možnosti čerpání finančních prostředků z projektové činnosti a její další dopad na organizaci. To vše v kontextu základního vzdělávání.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 90 s
Subject(s)
financing of educational system, eu structural funds, allowance organizations, nonprofit segment, the european union, request for grant, operating program, financial tools, project activity, elementary school, financování školství, strukturální fondy eu, příspěvkové organizace, neziskový sektor, evropská unie, žádost o dotaci, operační program, finanční prostředky, projektová činnost, základní škola
Citation
ISSN
ISBN