Etická výchova ve čtení na primární škole

Abstract
Hlavním cílem diplomové práce je zjistit současné možnosti uplatnění etické výchovy ve vyučování na primární škole a její aplikace ve čtenářství. První část práce zahrnuje syntézu poznatků, přístupů a vizí ke konceptu etické výchovy v základním vzdělávání v ČR. dále také metody, kterými lze etickou výchovu žákům na 1. stupni základní školy zprostředkovat. Další část obsahuje výsledky dotazníkového šetření mezi učiteli primární školy v Libereckém kraji. Prostřednictvím výzkumu byly zjišťovány přístupy učitelů k integraci etické výchovy do vyučování. Výzkumné šetření se zabývalo tím, zda učitelé prvky etické výchovy aplikují do vyučování, jakými formami tak činí a jaké využívají metody a prostředky. V závěrečné diskusi jsou výsledky výzkumného šetření porovnávány se získanými informacemi z dostupných zdrojů v části teoretické a jsou diskutovány příčiny nesrovnalostí mezi nimi. Diplomová práce dále navrhuje vhodné využitelné způsoby integrace etické výchovy do výuky, které by byly pro učitele primární školy přijatelné. Vhodný prostor pro etickou výchovu je shledáván v hodinách čtení, kde se zdá být propojení literární a etické výchovy přirozené a přínosné. Tato varianta integrace je doložena přiloženým příkladem metodického materiálu pro učitele primární školy.
The main aim of the diploma thesis is to define the contemporary possibilities of the use of the ethical education at primary schools and its application in reading. The first part of the thesis includes the synthesis of findings, approaches and ideas concerning the concept of ethical education in the primary education in the Czech Republic, furthermore it also discusses the methods of mediating the ethical education to pupils at first level of primary school. The following part of the thesis introduces the results of a questionnaire research conducted among teachers at a primary school in Liberec district. The research was focused on the approaches to incorporating the ethical education into their lessons. The research investigates whether the teachers apply the elements of ethical education in their lessons, and if so, what form they choose for it and what methods and means they use. The last part analyzes and compares the results of the research with the information from the available sources in the theoretical part and it discusses the reasons for the differences between them. The thesis also proposes suitable and useful ways of integrating the ethical education into lessons which would be convenient also for the teachers. The appropriate place for the ethical education is considered to be during the reading lessons where the combination of literary and ethical education seems to be natural and beneficial. This case of integration is supported by the enclosed example of a methodical material for primary school teachers.
Description
Subject(s)
etická výchova, etika, morální vývoj, literární výchova, dramatická výchova, ethical education, ethics, moral development, literary education, dramatical education
Citation
ISSN
ISBN