Overall Labor Effectiveness as a Tool for Measuring Performance in a Given Company

Title Alternative:CELKOVÁ EFEKTIVITA PRÁCE JAKO NÁSTROJ PRO MĚŘENÍ VÝKONNOSTI V DANÉM PODNIKU
Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická univerzita v Liberci, Česká republika
Abstract
Pro udržení konkurenceschopnosti je velmi důležité, aby společnost zvyšovala produktivitu svých výrobních zařízení, což lze sledovat pomocí ukazatele Celkové efektivity zařízení. Článek pojednává o modifikaci ukazatele Celkové efektivity zařízení na ukazatel Celkové efektivity práce v rámci daného podniku. Výhodou tohoto ukazatele je, že monitoruje nejenom využití pracovního fondu zaměstnance, ale i skutečné náklady výroby daného produktu. Dále je analyzován vliv zavedení tohoto ukazatele na ekonomickou výkonnost daného podniku. Za tímto účelem byly analyzovány 4 vybrané ukazatele ve 4 letech před zavedením ukazatele Celkové efektivity práce a ve 4 letech po jeho zavedení. Hodnota ukazatele Celkové efektivity práce v současnosti nabývá hodnot, které lze označit za výborné, a proto lze konstatovat, že podnik využívá výrobní čas efektivně. Výsledky analyzovaných finančních ukazatelů dokazují, že zavedením ukazatele Celkové efektivity práce došlo ke zvýšení výkonnosti daného podniku.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es für ein Unternehmen sehr wichtig, die Produktivität seiner Produktionsanlagen zu erhöhen, was mit dem Indikator der Gesamteffizienz der Ausrüstung überwacht werden kann. In diesem Artikel wird die Modifizierung des Indikators der Gesamteffizienz der Ausrüstung Indikators in den Indikator der Gesamtarbeitseffektivität in einem Unternehmen erörtert. Der Vorteil dieses Indikators besteht darin, dass er nicht nur die Nutzung des Arbeitskräftepools der Arbeitnehmer überwacht, sondern auch die tatsächlichen Kosten für die Herstellung des Produkts. Außerdem werden die Auswirkungen der Einführung dieses Indikators auf die wirtschaftliche Leistung des Unternehmens analysiert. Zu diesem Zweck wurden vier Perioden vor und vier Perioden nach der Einführung des Indikators der Gesamtarbeitseffektivität anhand von vier ausgewählten Finanzkennzahlen analysiert. Der Wert des Indikators liegt derzeit im Bereich dessen, was als exzellente Werte bezeichnet wird, d.h. das Unternehmen nutzt die Produktionszeit sehr effizient. Die Ergebnisse der analysierten Finanzindikatoren zeigen, dass die Einführung des Indikators der Gesamtarbeitseffizienz die Leistung des Unternehmens erhöht hat.
To remain competitive, a company needs to increase the productivity of its production equipment, which can be monitored using the Overall Equipment Effectiveness indicator. The article aims to describe the modification of the Overall Equipment Effectiveness indicator into the indicator of Overall Labor Effectiveness in a given company. The advantage of this indicator is that it monitors not only the use of the employee's labor pool but also the actual costs spent on the product. In addition to that, the impact of the introduction of this indicator on the economic performance of a given company is analyzed. To do so, four periods before and four periods after the introduction of the Overall Labor Effectiveness indicator were analyzed using four selected financial ratios. The value of the Overall Labor Effectiveness indicator is currently in the range of excellent values, i.e. the firm uses production time very efficiently. The results of the analyzed financial ratios show that the introduction of the Overall Labor Effectiveness indicator increased the performance of the given company.
Aby zachować konkurencyjność, przedsiębiorstwo musi zwiększyć produktywność urządzeń produkcyjnych, co można monitorować za pomocą wskaźnika Ogólnej Efektywności Wyposażenia. Celem artykułu jest opisanie modyfikacji wskaźnika Ogólnej Efektywności Wyposażenia na wskaźnik Ogólnej Efektywności Pracy w danym przedsiębiorstwie. Zaletą tego wskaźnika jest to, że monitoruje on nie tylko wykorzystanie puli pracy pracownika, ale również rzeczywiste koszty wydatkowane na produkt. Dodatkowo analizowany jest wpływ wprowadzenia tego wskaźnika na wyniki ekonomiczne danego przedsiębiorstwa. W tym celu przeanalizowano cztery okresy przed i cztery okresy po wprowadzeniu wskaźnika Ogólnej Efektywności Pracy, wykorzystując cztery wybrane wskaźniki finansowe. Wartość wskaźnika Ogólnej Efektywności Pracy znajduje się obecnie w przedziale wartości doskonałych, czyli firma bardzo efektywnie wykorzystuje czas produkcji. Wyniki analizowanych wskaźników finansowych wskazują, że wprowadzenie wskaźnika ogólnej efektywności pracy zwiększyło wydajność danego przedsiębiorstwa.
Description
Subject(s)
Competitiveness, Financial ratios, Losses, Productivity, Performance indicator
Citation
ISSN
1803-9782
ISBN