Produktová strategie podniku

Abstract
Bakalářská práce se věnuje produktové strategii ve firmě Malina - Safety s.r.o., která pro vypracování poskytla nezbytné interní informace. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou vymezena teoretická východiska strategického marketingu, tj. strategický marketing, strategická východiska, strategie, konkurenční výhoda a marketingové strategie. Následně je zde charakterizován marketingový mix. V druhé polovině první části je vymezen pojem produktová strategie a nástroje s ní související, které jsou vypracovány na konkrétních příkladech v praktické části. Praktická část se věnuje charakteristice společnosti Malina - Safety s.r.o., jejímu vývoji, předmětu podnikání, organizační struktuře, vizi a produktovému portfoliu. V praktické části jsou dále na konkrétních produktech aplikovány analýzy, jež byly nejdříve vysvětleny v teoretické části. Jedná se o analýzu produktového mixu, analýzu úrovní vybraného produktu, analýzu nákladů vybraného produktu, analýzu portfolia matice BCG a analýzu životního cyklu vybraného produktu. Na závěr autorka vytváří návrhy a doporučení pro zlepšení produktové strategie, které mohou vést k dalšímu pozitivnímu vývoji podniku.
The subject of the thesis is the product strategy in a company Malina - Safety s.r.o, which provided the necessary intern information. The thesis is divided into two parts. In the first part is defined the theoretical basis of strategic marketing. i.e strategic marketing, strategic basis, competitive advantage, marketing strategies and characteristic of marketing mix. Then it contains the definition of product strategy and related instruments, which are used ii the practical part. The beginning of the practical part is dedicated to characteristic of the company Malina - Safety s.r.o.. It describes the development, scope of business, organizational structure, vision and product portfolio of the company. The practical is focused on application of analysis for the specific products, which has been described in the theoretical part. It includes the analysis of marketing mix, standard of specific product, costs of specific product, matrix BCG and lifetime of specific product. In the conclusion the author creates suggestions of the product strategy that can lead to a positive development in the future.
Description
Subject(s)
Analýza, BCG matice, marketing, produkt, produktová strategie, strategie, životní cyklus, Analysis, matrix BCG, marketing, product strategy, strategy, life cycle
Citation
ISSN
ISBN