Anomální krajiny

Abstract
Lidé odnepaměti zobrazovali krajinu, mapu, místa, která mají v oblibě, či jsou pro ně důležitá. Krajina ve výtvarném umění je jedním z nejstarších témat - zařazuje člověka do širších kontextů. Narušení dnešní přírody svědčí o narušení člověka obecně i v jeho vztahu k ní. Práce by měla reflektovat původní surový materiál z něhož se krajina zrodila a jeho nekonečnou proměnlivost a odolnost vůči času. Krajiny jsou modelovány v programu Unity HDRP a zobrazení jejich koloběhu naznačuje nikdy nekončící proces. Jedná se o zobrazení maximálně realistické, pusté, neživé. V krajinách se objevují anomálie, co by zpráva o stavu dnešního světa a roli člověka v něm.
Since ancient times people have depicted landscapes, maps, favourite and important places. Landscape in fine arts is one of the oldest themes - it puts people in broader context. The disturbance of today's nature testifies to the disturbance of man and his relation to nature. The work should reflect the original raw material from which the landscape was born and its infinite variability and resistance to time. Landscapes are modeled in the Unity HDRP program and the display of their cycle indicates a never-ending process. It is a depiction that is the most realistic, desolate, inanimate. Anomalies are emerging in landscapes as a message of the state of today's world and the role of man in it.
Description
Subject(s)
virtuální krajiny, krajinomalba, malířství, destruktivismus, svědectví, digitální kompozice, virtual landscapes, landscape painting, painting, destructivism, testimony, digital composition
Citation
ISSN
ISBN