Formativní hodnocení v hodinách anglického jazyka na 2. st. ZŠ

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá používáním různých technik, metod a strategií formativního hodnocení v hodinách anglického jazyka na 2. stupni základních škol. Účelem je zlepšit u studentů porozumění, komunikaci a samostatnost při učení.V teoretické části se zabýváme původem formativního hodnocení, soustředíme se na jeho popis a dáváme ho do kontrastu s hodnocením sumativním. Dále je v této části zdůrazněna role motivace a zpětné vazby při použití formativního hodnocení. V závěru teoretické části jsou uvedeny doporučení pro učitele k tomu, jakým způsobem a kdy používat techniky, strategie a metody formativního hodnocení plynoucí z prostudované literatury. V empirické části jsou teoretické poznatky převedeny do praxe. Je popsáno několik technik formativního hodnocení s reflexemi ve 12 vyučovací hodinách.Cílem této práce je vyhodnotit vliv a funkčnost formativního hodnocení spolu s technikami na studenty, na jejich práci při hodinách, motivaci a autonomii. Výzkum potvrdil, že techniky a strategie formativního hodnocení vedly ke zlepšení výsledků studentů, podpořily komunikaci, motivaci a samostatnost.
This diploma thesis deals with the usage of various techniques, methods, and strategies of formative assessment in lower secondary English classes in order to promote students' understanding, communication, and learning autonomy.The theoretical part introduces the origin of formative assessment, concentrates on its description and contrast to summative assessment. Furthermore, the role of motivation and feedback in formative assessment is emphasized. The theory is concluded with recommendations for teachers about how and when to use formative assessment techniques, strategies, and methods that arise from the studied literature. In the empirical part, the theoretical knowledge is transformed into practice. There are several formative assessment classroom techniques described in twelve lessons with reflections for each of them.The objective of this thesis is to evaluate the impact of formative assessment together with the chosen techniques on students, their learning performance, motivation, and autonomy. The research proved that formative assessment techniques and strategies improved students' outcomes in learning, communication, motivation, and autonomy were facilitated.
Description
Subject(s)
Evaluace, hodnocení, formativní hodnocení, sumativní hodnocení, motivace, zpětná vazba, výkon žáka, samostatnost žáka, Evaluation, assessment, formative assessment, summative assessment, motivation, feedback, learner's performance, learner's autonomy
Citation
ISSN
ISBN