Porovnání jazykového obrazu radosti a smutku u Čechů s přihlédnutím k ontogenetickým aspektům

dc.contributor
dc.contributor.advisorPacovská Jasňa, doc. PhDr. CSc. : 63356
dc.contributor.authorHlubučková, Aneta
dc.date.accessioned2022-12-18T05:18:28Z
dc.date.available2022-12-18T05:18:28Z
dc.date.committed2021-4-30
dc.date.defense2022-08-31
dc.date.submitted2019-11-30
dc.date.updated2022-9-2
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce Porovnání jazykového obrazu radosti a smutku u Čechů s přihlédnutím k ontogenetickým aspektům se zabývá rekonstrukcí jazykového obrazu vybraných emocí. Tuto rekonstrukci realizuje prostřednictvím sběru a analýzy systémových, textových a empirických dat, na jejichž základě zkoumá, jak jsou tyto pojmy vnímány a prožívány českými rodilými mluvčími různého věku. V práci jsou vzájemně porovnávána teoretická východiska z oblasti kognitivní lingvistiky a výsledky vlastního výzkumu. Vzájemně porovnávány jsou také obě zkoumané emoce. Značný důraz je kladen na otázku jejich protikladnosti. Součástí výzkumu je dotazníkové šetření zaměřené na konotace, které tato slova vyvolávají v různých věkových skupinách českých rodilých mluvčí. Hlavními výsledky práce jsou návrhy kognitivních definic radosti a smutku a jejich vzájemná komparace.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis Comparison of the Linguistic Picture of Joy and Sadness among Czechs with Regard to the Ontogenetic Aspects deals with the reconstruction of the linguistic pictures of selected emotions. This reconstruction is based on the collection and analysis of systemic, textual and empirical data. The thesis analyses how Czech native speakers of different ages perceive and experience the concepts of given emotions. This thesis compares theoretical information presented in the secondary literature of cognitive linguistics and the results of the research itself. Both analysed emotions are also compared to each other. There is an emphasis on the question whether joy and sadness are opposite emotions. A questionnaire survey is also included. It focuses on specific connotations of given words (emotions) among different age groups of Czech native speakers. The main results of the work are suggestions for cognitive definitions of joy and sadness and their comparison.en
dc.description.mark1-
dc.format81 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202204344
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166560
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparBALA-CHRUPEK, Martyna a Grzegorz Paweł BĄBIAK, VAŇKOVÁ, Irena a Jan WIENDL, ed.~Tělo, smysly, emoce v jazyce. V Praze: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 2012. Opera litterarum bohemicarum studentium magistrorumque, 9. ISBN 978-80-7308-443-1.par parBARTMIŃSKI, Jerzy, VAŇKOVÁ, Irena, ed.~Jazyk v kontextu kultury: dvanáct statí z lublinské kognitivní etnolingvistiky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-2883-7.par parHRONEK, Jiří, ČERMÁK, František a Jaroslav MACHAČ, ed. Slovník české frazeologie a idiomatiky. Praha: Leda, 2009, Přirovnání. ISBN 978-80-7335-215-8.par parHULEJA, Jan.~Teorie rámců a její edukační možnosti. Praha, 2018. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze. Vedoucí práce PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.par parSAICOVÁ ŘÍMALOVÁ, Lucie, Irena VAŇKOVÁ a Jan WIENDL, ed.~Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. Opera litterarum bohemicarum studentium magistrorumque, 10. ISBN 978-80-7308-703-6.par parSCHWARZ-FRIESEL, Monika.~Úvod do kognitivní lingvistiky. V Praze: Dauphin, 2009. ISBN 978-80-7272-155-9.par parPACOVSKÁ, Jasňa.~K hlubinám študákovy duše: didaktika mateřského jazyka v transdisciplinárním kontextu. V Praze: Karolinum, 2012. ISBN ISBN 978-80-246-2152-4.par parPříruční slovník jazyka českého. Praha: SPN, 1957.par parVAŇKOVÁ, Irena.~Co na srdci, to na jazyku: kapitoly z kognitivní lingvistiky. Praha: Karolinum, 2005. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 6. ISBN 80-246-0919-3.par parVAŇKOVÁ, Irena.~Nádoba plná řeči: (člověk, řeč a přirozený svět). Praha: Karolinum, 2007. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, 11. ISBN 978-80-246-1122-8.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectkognitivní lingvistikacs
dc.subjectjazykový obraz světacs
dc.subjectemocecs
dc.subjectradostcs
dc.subjectsmutekcs
dc.subjectkonotacecs
dc.subjectcognitive linguisticsen
dc.subjectlinguistic pictureen
dc.subjectemotionsen
dc.subjectjoyen
dc.subjectsadnessen
dc.subjectconnotationsen
dc.titlePorovnání jazykového obrazu radosti a smutku u Čechů s přihlédnutím k ontogenetickým aspektůmcs
dc.titleComparison of the Linguistic Picture of Joy and Sadness among Czechs with Regard to the Ontogenetic Aspectsen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineCJ-O
local.degree.programmeUčitelství pro střední školy
local.degree.programmeabbreviationN7504
local.department.abbreviationKCL
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP19000954
local.identifier.stag41131
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis59306577-c845-46a7-b3e4-6483930db176
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4344
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Hlubuckova.pdf
Size:
1.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hlubuckova_Pacovska_vedouci.doc
Size:
751 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hlubuckova_Janovec_oponent.doc
Size:
749.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hlubuckova_31.8.2022.pdf
Size:
212.48 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP