Porovnání jazykového obrazu radosti a smutku u Čechů s přihlédnutím k ontogenetickým aspektům

Abstract
Diplomová práce Porovnání jazykového obrazu radosti a smutku u Čechů s přihlédnutím k ontogenetickým aspektům se zabývá rekonstrukcí jazykového obrazu vybraných emocí. Tuto rekonstrukci realizuje prostřednictvím sběru a analýzy systémových, textových a empirických dat, na jejichž základě zkoumá, jak jsou tyto pojmy vnímány a prožívány českými rodilými mluvčími různého věku. V práci jsou vzájemně porovnávána teoretická východiska z oblasti kognitivní lingvistiky a výsledky vlastního výzkumu. Vzájemně porovnávány jsou také obě zkoumané emoce. Značný důraz je kladen na otázku jejich protikladnosti. Součástí výzkumu je dotazníkové šetření zaměřené na konotace, které tato slova vyvolávají v různých věkových skupinách českých rodilých mluvčí. Hlavními výsledky práce jsou návrhy kognitivních definic radosti a smutku a jejich vzájemná komparace.
The diploma thesis Comparison of the Linguistic Picture of Joy and Sadness among Czechs with Regard to the Ontogenetic Aspects deals with the reconstruction of the linguistic pictures of selected emotions. This reconstruction is based on the collection and analysis of systemic, textual and empirical data. The thesis analyses how Czech native speakers of different ages perceive and experience the concepts of given emotions. This thesis compares theoretical information presented in the secondary literature of cognitive linguistics and the results of the research itself. Both analysed emotions are also compared to each other. There is an emphasis on the question whether joy and sadness are opposite emotions. A questionnaire survey is also included. It focuses on specific connotations of given words (emotions) among different age groups of Czech native speakers. The main results of the work are suggestions for cognitive definitions of joy and sadness and their comparison.
Description
Subject(s)
kognitivní lingvistika, jazykový obraz světa, emoce, radost, smutek, konotace, cognitive linguistics, linguistic picture, emotions, joy, sadness, connotations
Citation
ISSN
ISBN