Návrh konstrukčního řešení typizované robotické buňky pro dispensing

Title Alternative:The project of design concept of dispensing standardized robotic cell
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje konstrukční návrh dispensního pracovního stanoviště s programovatelným SCARA robotem JANOME JS. Je zde vyřešeno umístění robota v buňce, související dispensní technologie a dále pak rozložení řídících a bezpečnostních komponent jako jsou světelné závory a ovládání robota. V první části jsou popsány typy SCARA robotů JANOME JS a možnosti jejich programování a použití v praxi. V druhé části je provedena rešerše dispensních systému na našem trhu. Především je kladen důraz na výrobky firmy DAVtech, které jsou použity pro pracoviště řešené v této bakalářské práci. V třetí části je proveden vlastní konstrukční návrh buňky, jsou rozpracovány tři varianty stanovišť. První je s ručním zakládáním výrobku, druhé stanoviště je s kyvným stolem a třetí stanoviště pro práci v průběžné montážní lince s dopravníkem. V poslední části je popsán program v jazyce ?JANOME JR C-points? pro ovládání robota a celého stanoviště.
This thesis describes the construction design of dispension work stations with programmable SCARA robot JANOME JS. There is a settled position in the robot cell, related dispersion technologies and the layout of control and safety components such as lighting bars and robot control. The first part describes the types JANOME JS SCARA robots, feasibility of their programming and their use in practice. In the second part the is there background research of dispension system on our market. Primarily are emphasised products of DAVtech company that will be used for the workplace addressed in this work. In the third part is made the own construction design of cells, there are elaborated three variants of workplaces. The first is the manual loading of product, the second point is swinging table and the third is workplace for the work in the interim assembly line with the conveyor. In last part is described program in the "JANOME JR C-Points" language for controlling the robot and the workplace as well.
Description
katedra: ITE; přílohy: 1x CD; rozsah: 44 s (40 722 znaků)
Subject(s)
janome scara robot, teach pendant, security cells for robots, dispensing, robot programming, janome scara robot, teach pendant, bezpečnostní buňky pro roboty, dispensing, programování robotů
Citation
ISSN
ISBN