Dobrovolnictví na Liberecku

Abstract
Bakalářská práce se zabývá dobrovolnictvím na Liberecku. Cílem bakalářské práce je popsat činnost dobrovolníků a analyzovat jejich roli v organizaci. Zjistit, zda je dobrovolník vnímán jako plnohodnotný člen týmu a zda se tak i sám cítí. Identifikovat motivy vedoucí k dobrovolnictví. V teoretické části jsou vymezeny pro práci důležité pojmy: dobrovolník, klient, motivace vedoucí k dobrovolné činnosti. Další kapitoly práce se věnují historii dobrovolnictví v ČR a ve světě, vymezují bariéry a rizika motivace dobrovolníků. V empirické části jsou představeny výsledky výzkumu, který se zaměřil na zjištění, jak jsou dobrovolníci na Liberecku motivování pro vykonávání dobrovolnické činnosti. Motivy vedoucí k dobrovolnictví jsou dle výzkumu zejména pomoc druhým, smysluplná činnost, užitečné naplnění volného času, morální odpovědnost, ale také výzva a získání nových zkušeností.
The bachelor's thesis concerns with voluntary works in the region of Liberec. The aim is to describe the work of volunteers and to analyse their role in an organisation. To ascertain whether a volunteer is regarded as a fully-fledged member of the team and if he feels like the one. To identify the incentives leading to voluntary works.Important terms for the work are defined in the theoretic part: a volunteer, a client, motivation leading to voluntary work. Further chapters deal with the history of voluntary works in the Czech Republic and around the world, the obstacles and risks of volunteers' motivation. The survey focused on motivation of volunteers in the region of Liberec. The results proved that volunteers mostly regard themselves as beneficial to their clients. But it isn't clear whether they regard themselves as fully-fledged members of the team. According to the survey, the motives leading to voluntary works is mainly helping the others, meaningful activities, an effective free time fulfilment, moral responsibility, but also challenges and gaining new experience.
Description
Subject(s)
dobrovolník, význam dobrovolnictví, koordinátor dobrovolníků, dobrovolnický program, klient, motivace, altruismus, historie dobrovolnictví, volunteers, the importance of voluntary works, a coordinator of volunteers, voluntary program, a client, motivation, altruism, the history of voluntary works
Citation
ISSN
ISBN