Řízení laboratorní úlohy plováku na vzdušném proudu

Abstract
Tato práce se zabývá řízením laboratorní úlohy Plovák na vzdušném proudu. V první části je seznámení s úlohou a s jednotlivými částmi, která úloha obsahuje. Poté je vytvořen matematický model v programu Matlab a Simulink s využitím knihovny Simscape. Parametry modelu jsou změřeny, vypočítány a identifikovány z chování reálného systému s pomocí aplikace Parameter Estimator. Dále je vytvořena regulace modelu PID regulátorem a jeho parametry jsou nastaveny podle metody dobrého zesílení. V další části je vytvořen program pro PLC a HMI v TIA Portalu, který obsahuje vizualizaci stavu úlohy, manuální ovládání akčních členů úlohy a regulaci PID regulátorem podle předchozí části. Parametry PID regulátoru je možné měnit na HMI panelu.
This thesis deals with the control of the laboratory task "Float on an air stream". The first part is an introduction to the problem and the different parts it contains. Then a mathematical model is created using Matlab and Simulink and Simscape library. The parameters of the model are measured, calculated and estimated from the behavior of the real system with Parameter Estimator application. Then there is created regulation of the system with PID controller and its parameters are set using the good gain method. In the next section, a program for PLC and HMI is created in TIA Portal, which includes the visualization of the task state, manual control of the actuators and the control by the PID controller according to the previous section. The PID controller parameters can be changed on the HMI panel.
Description
Subject(s)
Vzduchová levitace, Regulace, PID regulátor, Matlab, Simulink, TIA portal, PLC
Citation
ISSN
ISBN