Rozvoj motorické kompetence na 1. stupni základní školy gymnastickými prostředky

dc.contributorJeřábek Petr, Mgr. Ph.D. : 55242
dc.contributor.advisorVrchovecká Pavlína, PhDr. Ph.D. : 55256
dc.contributor.authorJakšová, Michaela
dc.date.accessioned2022-12-17T18:42:18Z
dc.date.available2022-12-17T18:42:18Z
dc.date.committed2021-11-30
dc.date.defense2022-06-06
dc.date.submitted2020-11-9
dc.date.updated2022-12-6
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractTato práce se zabývá rozvojem motorické kompetence na 1. stupni základní školy gymnastickými prostředky. Hlavním cílem je navrhnout rozvoj základních pohybových dovedností gymnastickými prostředky ve školním prostředí. Teoretická část se věnuje charakteristice dítěte mladšího školního věku s akcentem na tělesný a motorický vývoj. Dále rozděluje a popisuje motoriku, její vývoj a motorickou kompetenci. Následně se zaměřuje na pohybové dovednosti, jejich definici a uplatnění na prvním stupni základní školy a popis jednotlivých dovedností. Zmíněna je i gymnastika na prvním stupni základní školy a nový pohled na přístup k vyučování gymnastiky. Praktická část se zaobírá vybranými základními pohybovými dovednostmi a jejich rozvojem gymnastickými prostředky pro věkovou kategorii první až třetí třídy základní školy. Nejprve jsou stručně popsány vybrané základní pohybové dovednosti, ukazatele jejich zvládnutí, kritické body a metodický postup v jednotlivých fázích motorického vývoje. Poté jsou k jednotlivým dovednostem uvedena konkrétní cvičení. K cvičením je připojen popis, účel, časová náročnost, potřebné pomůcky a fotografie. Práce je určena učitelům prvního stupně, učitelům tělesné výchovy, cvičitelům, trenérům a také zájemcům z řad veřejnosti o rozvoj motorické kompetence.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the development of motor competence in the primary school by gymnastic exercises. The main aim is to propose the development of fundamental movement skills through gymnastic exercises in a school environment. The theoretical part is devoted to the characteristics of the child of younger school age with emphasis on physical and motor development. It also divides and describes motor skills, their development and motor competence. It then focuses on motor skills, their definition and application in primary school and a description of each skill. There is also mentioned gymnastics in primary school and a new approach to teaching gymnastics. The practical part deals with selected basic movement skills and their development through gymnastic exercises for the first-grade to third-grade children. Firstly, the selected basic movement skills, indicators of their mastery, critical points and methodological approach at different stages of motor development are briefly described. Specific exercises are presented for each skill. Each exercise is then accompanied by a description, purpose, duration, necessary aids and photographs. This work is intended for primary school teachers, physical education teachers, exercise instructors, coaches, and the public interested in the development of motor competence.en
dc.description.mark1
dc.format102 s. (130 547 znaků)
dc.format.extentžádné
dc.identifier.signatureV 202204129
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166339
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparMĚKOTA, Karel a NOVOSAD, Jiří, 2005. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v~Olomouci. ISBN 978-80-244-0981-8.par parMŠMT ČR. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, [online], 2021. ~Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/4983_1_1/par parSKOPOVÁ, Maria a ZÍTKO, Miroslav, 2005. Základní gymnastika. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2194-4.par parVRCHOVECKÁ, Pavlína, 2020. Základy gymnastické přípravy děti. Herní pojeti gymnastiky. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-1284-5.par parWALKLEY, Jeff et al., 1998. Fundamental motor skills: A Manual for Classroom Teachers. Melbourne: Department of Education, Victoria. ISBN 0 7306 8916 6.par parZELINKOVÁ, Olga, 2001. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program: nástroje pro prevenci, nápravu a integraci. Praha: Portál. ISBN 978-80-7178-544-6.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectmotorická kompetencecs
dc.subjectpohybová dovednostcs
dc.subjectgymnastikacs
dc.subjecttělesná výchovacs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectmotor competenceen
dc.subjectmovement skillen
dc.subjectgymnasticsen
dc.subjectphysical educationen
dc.subjectlower primary ageen
dc.titleRozvoj motorické kompetence na 1. stupni základní školy gymnastickými prostředkycs
dc.titleDevelopment of motor competence at the primary school by gymnastic exercisesen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationMagisterský
local.degree.disciplineNS
local.degree.programmeUčitelství pro základní školy
local.degree.programmeabbreviationM7503
local.department.abbreviationKTV
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP17000044
local.identifier.stag41917
local.identifier.verbis
local.identifier.verbise4f61a29-db38-409a-b8d0-452812c06759
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4129
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Jaksova_Michaela.pdf
Size:
7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Jaksova_Michaela_NS1.pdf
Size:
183.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Jaksova__OP_DP1.pdf
Size:
170.53 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Jaksova_obh..pdf
Size:
186.56 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP