Rozvoj motorické kompetence na 1. stupni základní školy gymnastickými prostředky

Abstract
Tato práce se zabývá rozvojem motorické kompetence na 1. stupni základní školy gymnastickými prostředky. Hlavním cílem je navrhnout rozvoj základních pohybových dovedností gymnastickými prostředky ve školním prostředí. Teoretická část se věnuje charakteristice dítěte mladšího školního věku s akcentem na tělesný a motorický vývoj. Dále rozděluje a popisuje motoriku, její vývoj a motorickou kompetenci. Následně se zaměřuje na pohybové dovednosti, jejich definici a uplatnění na prvním stupni základní školy a popis jednotlivých dovedností. Zmíněna je i gymnastika na prvním stupni základní školy a nový pohled na přístup k vyučování gymnastiky. Praktická část se zaobírá vybranými základními pohybovými dovednostmi a jejich rozvojem gymnastickými prostředky pro věkovou kategorii první až třetí třídy základní školy. Nejprve jsou stručně popsány vybrané základní pohybové dovednosti, ukazatele jejich zvládnutí, kritické body a metodický postup v jednotlivých fázích motorického vývoje. Poté jsou k jednotlivým dovednostem uvedena konkrétní cvičení. K cvičením je připojen popis, účel, časová náročnost, potřebné pomůcky a fotografie. Práce je určena učitelům prvního stupně, učitelům tělesné výchovy, cvičitelům, trenérům a také zájemcům z řad veřejnosti o rozvoj motorické kompetence.
This thesis deals with the development of motor competence in the primary school by gymnastic exercises. The main aim is to propose the development of fundamental movement skills through gymnastic exercises in a school environment. The theoretical part is devoted to the characteristics of the child of younger school age with emphasis on physical and motor development. It also divides and describes motor skills, their development and motor competence. It then focuses on motor skills, their definition and application in primary school and a description of each skill. There is also mentioned gymnastics in primary school and a new approach to teaching gymnastics. The practical part deals with selected basic movement skills and their development through gymnastic exercises for the first-grade to third-grade children. Firstly, the selected basic movement skills, indicators of their mastery, critical points and methodological approach at different stages of motor development are briefly described. Specific exercises are presented for each skill. Each exercise is then accompanied by a description, purpose, duration, necessary aids and photographs. This work is intended for primary school teachers, physical education teachers, exercise instructors, coaches, and the public interested in the development of motor competence.
Description
Subject(s)
motorická kompetence, pohybová dovednost, gymnastika, tělesná výchova, mladší školní věk, motor competence, movement skill, gymnastics, physical education, lower primary age
Citation
ISSN
ISBN