Syntéza derivátů cyklodextrinů vhodných k modifikaci nanovláken

Abstract
Během této bakalářské práce byly získány per-O-acetyl-6A-O-propargyl-beta-cyklodextrin a dále 6A-O-propargyl-beta-cyklodextrin. Podle autorova nejlepšího vědomí zatím nebyla publikována přesvědčivá studie, zabývající se izolací a charakterizací druhé z uvedených látek.Úvodní část literární rešerše je věnována cyklodextrinům samotným, jejich historii, struktuře, metodám výroby, vlastnostem a aplikacím. Následující kapitola pojednává o derivátech cyklodextrinů a možnostech jejich navázání na vlákna. Poslední část rešerše je zaměřena na obor tkáňového inženýrství, jeho výzvy a výhody aplikace derivátů cyklodextrinů.Pro ověření funkčnosti metody přípravy a získání spolehlivějších výsledků byla nejprve provedena pilotní studie, kterou následovala syntéza ve větším množství. Produkty byly charakterizovány NMR, FTIR, Ramanovou spektroskopií a hmotnostní spektrometrií.
Per-O-acetyl-6A-O-propargyl-beta-cyclodextrin and 6A-O-propargyl-beta-cyclodextrin were obtained during this bachelor thesis. To the best of author's knowledge isolation and conclusive characterization of the second one has not been publised yet.Opening part of literature research pays attention to cyclodextrins itselves, their history, structure, methods of production, properties and applications. Following chapter deals with derivatives of cyclodextrins and options of fiber functionalization by these chemical compounds. Final part of research is focused on tissue engineering specialization, its challanges and benefits of cyclodextrin derivatives application.At first, the preliminary study were done for verification of preparation method and more credible results. It was followed by larger scale synthesis. Product were characterized by NMR, FTIR, Raman spectroscopy and molar mass spectrometry.
Description
Subject(s)
cyklodextriny, propargyl, deriváty, vlákna, tkáňové inženýrství, cyclodextrins, propargyl, derivatives, fibers, tissue engineering
Citation
ISSN
ISBN