Společenská odpovědnost firem jako nástroj na zvýšení konkurenceschopnosti podniku

Abstract
Diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností firem a jejím možným využitím jako nástroje ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Teoretická část se věnuje popisu konceptu CSR a zejména jeho možnostem aplikace. V rámci teorie jsou rovněž popsány výsledky nedávné metaanalýzy popisující vliv CSR na konkurenceschopnost podniku. Práce se zaměřuje na maloobchod v ČR. Stručně je popsán vývoj maloobchodu včetně současných trendů souvisejících s CSR. Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnocení CSR podniku a vytvoření konkrétních doporučení pro strategické pojetí společenské odpovědnosti. Vybrána je společnost Globus ČR, která patří mezi 10 největších maloobchodních firem v ČR. Společnost je krátce představena a následně je provedeno měření CSR pomocí širokého souboru otázek, které jsou bodově ohodnoceny. Následuje komparace veřejně propagovaných CSR aktivit sedmi největších maloobchodních firem. Výzkum CSR v maloobchodu uzavírá popis dobré praxe CSR v evropském měřítku - společnosti Auchan Retail Spain. Závěr práce tvoří konkrétní doporučení pro vybraný maloobchodní řetězec. Ta vyplývají z provedené analýzy a pokouší se přiblížit strategického pojetí konceptu.
The diploma thesis deals with corporate social responsibility and its possible use as a tool to increase the competitiveness of the company. The theoretical part deals with the description of the concept of CSR and especially its application possibilities. The theory also describes the results of a recent meta-analysis describing the impact of CSR on the competitiveness of the company. The work focuses on retail in the Czech Republic. The development of retail is briefly described, including current trends related to CSR. The main goal of the diploma thesis is to evaluate the CSR of the company and create specific recommendations for a strategic concept of social responsibility. The company Globus ČR is selected, which is one of the 10 largest retail companies in the Czech Republic. The company is briefly introduced and then CSR is measured using a wide range of questions, which are scored. The following is a comparison of publicly promoted CSR activities of the seven largest retail companies. Retail CSR research concludes with a description of good CSR practice on a European scale - Auchan Retail Spain. The conclusion of the work is a specific recommendation for a selected retail chain. These result from the performed analysis and try to approach the strategic concept of the concept.
Description
Subject(s)
CSR, maloobchod, maloobchodní řetězec, společenská odpovědnost firem, konkurenční výhoda, konkurenceschopnost, CSR, retail, retail chain, corporate social responsibility, competitive advantage, competitiveness
Citation
ISSN
ISBN