Měření vibrací pomocí Michelsonova interferometru

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku měření vibrací pomocí Michelsonova interferometru. V práci je popsána matematická stránka interferometrie pro určení výchylky piezoelektrického elementu, historická a informativní stránka z hlediska vývoje interferometrie a praktická stránka, která se týká vibrací, metody počítání pruhů a problémů, se kterými se při měření setkáváme. Práce také obsahuje kapitolu o programu, který byl napsán za účelem zpracování dat. Pomocí známé metody, kterou jsme upravili pro naše potřeby a ověřili pak zaznamenáváme průběh měření harmonické výchylky piezoelektrického prvku. Na tomto prvku ukazujeme dynamičnost metody a její široké využití.
The bachelor thesis focuses on the problem of vibration measurement using Michelson interferometer. This work describes the mathematical aspect of interferometry for deflection determination of a piezoelectric element, historical and informative character in terms of the development of interferometry, and the practical part that focuses on the aspects concerning vibrations, the fringe counting method and problems encountered in measurements. The thesis also contains a chapter about a program that was written for data processing. Using a known method, which we have modified for our needs and verified, we then record the course of harmonic displacement of the piezoelectric element. On this element, we show the dynamics of the method and its extensive use.
Description
Subject(s)
Optika, světlo, interferometrie, piezoelektřina, metoda počítání pruhů, Optics, light, interferometry, piezoelectricity, fringe counting method
Citation
ISSN
ISBN