Gender v morfologii a neutralita generického maskulina v českém jazyce

dc.contributor
dc.contributor.advisorŠtindlová Barbora, Mgr. Ph.D. : 55065
dc.contributor.authorKapounová, Pavlína
dc.date.accessioned2022-12-17T18:51:03Z
dc.date.available2022-12-17T18:51:03Z
dc.date.committed2022-4-30
dc.date.defense2022-08-26
dc.date.submitted2020-11-30
dc.date.updated2022-12-6
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce Gender v morfologii a neutralita generického maskulina v českém jazyce se zabývá znaky genderu v morfologii českého jazyka.Teoretická část definuje genderovou lingvistiku jako jazykovědnou disciplínu, charakterizuje jazyky z hlediska pohlavní zatíženosti a řadí český jazyk mezi tzv. jazyky pohlavní. Explicitně se práce věnuje kategorii jmenného rodu v českém jazyce, popisuje symetrii pojmenování maskulin a feminin a proces jejich tvoření. Ve středu zájmu stojí tzv. generické maskulinum a jeho bezpříznakové užití.Praktická část se zaměřuje na neutralitu generického maskulina. Pomocí dotazníkového šetření je zjišťován příznak rodu generického maskulina ve srovnání s genderově symetrickým pojmenováním osob. Výzkum pracuje s daty testu generického maskulina v českém jazyce Jany Valdrové z roku 2008 a srovnává výsledné hodnoty obou testování. Výsledky námi replikovaného výzkumu podle Valdrové jsou dále doplněny alternativním šetřením generického maskulina.cs
dc.description.abstractThe bachelor work Gender in morphology and neutrality of generic masculine in the Czech language deals with signs of gender in the morphology of the Czech languageThe theoretical part defines gender linguistics as a linguistic discipline, characterizes languages in terms of gender, and ranks the Czech language among the so-called gender languages. The work explicitly deals with the category of the noun genus in the Czech language, describes the symmetry of the names masculin and feminine and the process of their formation. The focus is on the so-called generic masculinum and its neutral use.The practical part focuses on the neutrality of generic masculine. Using a questionnaire survey, the genus sign of the generic masculine is determined in comparison with the gender-symmetric naming of persons. The research works with the data of the generic masculin test in the Czech language by Jana Valdrová from 2008 and compares the results of both tests. The results of our replicated research are further supplemented by an alternative survey of generic masculine.en
dc.description.mark1-
dc.format62 s.
dc.format.extentPříloha 1 Test generického maskulina dle Valdrové: instrukce pro vyučující Příloha 2 Test generického maskulina dle Valdrové: formulář F1 Příloha 3 Test generického maskulina dle Valdrové: formulář F2 Příloha 4 Alternativní test generického maskulina Příloha 5 Ukázky vyplněných dotazníků
dc.identifier.signatureV 202204229
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/166445
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemČECHOVÁ, Marie.~Čeština textendash řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd. Praha: SPN textendash pedagogické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9. itemEISNER, Pavel.~Chrám i tvrz: kniha o češtině. Praha: XYZ, 2015. ISBN 978-80-7505-272-8. itemVALDROVÁ, Jana. Ženský obsah v mužské formě ­ některá úskalí generického~maskulina. In: Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře: sborník z mezinárodní konference. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1999. s. 105-107. ISBN 80-7044-240-9. itemVALDROVÁ, Jana. Rod ženský v~jazyce. In: VODÁKOVÁ, Alena; VODÁKOVÁ, Olga.~Rod ženský: kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme?. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. s. 277textendash288. ISBN 80-86429-18-0.~ itemKARLÍK, Petr; NEKULA, Marek; PLESKALOVÁ, Jana (eds.). CzechEncy textendash Nový encyklopedický slovník češtiny online [online]. Dostupné z:~https://www.czechency.org/slovnik/GENERICKÉ MASKULINUM~(poslední přístup: 23. 3. 2021) itemČMEJRKOVÁ, Světla. Rod v jazyce a komunikaci: specifika češtiny. In: Slovo a slovesnost. 2002, ročník 63, č. 4, s. 263-286, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. itemVALDROVÁ, Jana. Žena a vědec? To mi nejde dohromady. Testy generického maskulina v českém jazyce. In: Naše řeč. 2008, ročník 91, č. 1, s. 26-38, Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. enditemize
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectGendercs
dc.subjectrodová příznakovostcs
dc.subjectgenerické maskulinumcs
dc.subjectnesexistické vyjadřovánícs
dc.subjectGenderen
dc.subjectgender signen
dc.subjectgeneric masculineen
dc.subjectnonsexism languageen
dc.titleGender v morfologii a neutralita generického maskulina v českém jazycecs
dc.titleGender in morphology and neutrality of generic masculine in the Czech languageen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineCJma-NJmi
local.degree.programmeČeský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
local.degree.programmeabbreviationB0114A300072
local.department.abbreviationKCL
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP19000268
local.identifier.stag43913
local.identifier.verbis
local.identifier.verbis081150af-0968-4c27-b491-9fea00128e42
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo4229
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Kapounova_Gender_v_morfologii_a_neutralita_generickeho_maskulina_v_ceskem_jazyce.pdf
Size:
2.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
P_Kapounova_Stindlova.doc
Size:
748.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP