Gender v morfologii a neutralita generického maskulina v českém jazyce

Abstract
Bakalářská práce Gender v morfologii a neutralita generického maskulina v českém jazyce se zabývá znaky genderu v morfologii českého jazyka.Teoretická část definuje genderovou lingvistiku jako jazykovědnou disciplínu, charakterizuje jazyky z hlediska pohlavní zatíženosti a řadí český jazyk mezi tzv. jazyky pohlavní. Explicitně se práce věnuje kategorii jmenného rodu v českém jazyce, popisuje symetrii pojmenování maskulin a feminin a proces jejich tvoření. Ve středu zájmu stojí tzv. generické maskulinum a jeho bezpříznakové užití.Praktická část se zaměřuje na neutralitu generického maskulina. Pomocí dotazníkového šetření je zjišťován příznak rodu generického maskulina ve srovnání s genderově symetrickým pojmenováním osob. Výzkum pracuje s daty testu generického maskulina v českém jazyce Jany Valdrové z roku 2008 a srovnává výsledné hodnoty obou testování. Výsledky námi replikovaného výzkumu podle Valdrové jsou dále doplněny alternativním šetřením generického maskulina.
The bachelor work Gender in morphology and neutrality of generic masculine in the Czech language deals with signs of gender in the morphology of the Czech languageThe theoretical part defines gender linguistics as a linguistic discipline, characterizes languages in terms of gender, and ranks the Czech language among the so-called gender languages. The work explicitly deals with the category of the noun genus in the Czech language, describes the symmetry of the names masculin and feminine and the process of their formation. The focus is on the so-called generic masculinum and its neutral use.The practical part focuses on the neutrality of generic masculine. Using a questionnaire survey, the genus sign of the generic masculine is determined in comparison with the gender-symmetric naming of persons. The research works with the data of the generic masculin test in the Czech language by Jana Valdrová from 2008 and compares the results of both tests. The results of our replicated research are further supplemented by an alternative survey of generic masculine.
Description
Subject(s)
Gender, rodová příznakovost, generické maskulinum, nesexistické vyjadřování, Gender, gender sign, generic masculine, nonsexism language
Citation
ISSN
ISBN