Hmotná nouze

Title Alternative:Material Poverty
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Bachelor thesis dealed with the matters of state social support benefits for people in material need. The aim was to elicit the most frequent reasons for getting benefits respecting people applying for them at Municipality in Cvikov, Staff Welfare Department, and being users for more than one year. The thesis was divided in two main domains. The theoretical part described mentioned problems and related topics via dealing and presentation of proffessional sources. The chapters deal with social policy, social security system, unemployment and assistence in material need. The practical part includes setting conditions, specifications of selective group, used working methods and acquired information analysis. The matter of this part is the analysis of selective group questionnaires, related to few spheres. Particularly to willing and motivation to work for minimal monthly wage, improve qualification to increase possibilities of getting a new job, do service in general interest.There were elicited information about linguistry, computing and working years of respondents. The research results led in particular proposed arrangements.
Bakalářská práce se zabývala problematikou dávek pomoci v hmotné nouzi. Jejím cílem bylo zjistit nejčastější příčiny pobírání těchto dávek se zřetelem na klienty, kteří o dávky požádali na sociálním oddělení Městského úřadu ve Cvikově a jsou příjemci těchto dávek víc jak jeden rok. Proč jsou tito klienti na sociálních dávkách závislí? Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů popisovala zmiňovanou problematiku a témata s ní související. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány sociální politice, sociálnímu zabezpečení, nezaměstnanosti a pomoci v hmotné nouzi. Praktická část obsahuje stanovení předpokladů, charakteristiku výběrového souboru, použité metody práce a rozbor získaných informací. Předmětem této části je analyzovat za pomoci dotazníků situaci a problémy vybraného vzorku, vztahující se k několika oblastem. Zejména k ochotě a motivaci pracovat i za minimální mzdu, zvyšovat si možnosti uplatnění na trhu práce rekvalifikací, vykonávat veřejnou službu. Byly zjišťovány informace ohledně znalosti jazyků, práce na PC, počtu odpracovaných let respondentů. Výsledky vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 79 s.
Subject(s)
unemployment, social security systém, social allowance, social exclusion, homeless people, living and subsistence minimum, the system of assistance in material need, nezaměstnanost, sociální zabezpečení, dávky sociální pomoci, sociální vyloučení, bezdomovectví, životní a existenční minimum, systém pomoci v hmotné nouzi
Citation
ISSN
ISBN