Vyhodnocení investičního záměru ve vybrané firmě

Abstract
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investičního záměru ve vybraném podniku působícím v mezinárodním prostředí. Cílem práce je nalézt optimální způsob financování konkrétního investičního projektu, vyhodnotit záměr při zahrnutí očekávané míry inflace a zjistit, jaké dopady může mít na efektivnost investice jiný než odhadovaný vývoj měnových kurzů. První část práce je teoretická, a je v ní vysvětlena problematika týkající se investic a jejich financování, metod sloužících pro hodnocení efektivnosti investic, inflace a měnových kurzů. Část druhá je praktická, a jsou v ní porovnávány různé způsoby financování. Konkrétně se jedná o financování dotací či úvěrem. Výběr optimální varianty financování investice je uskutečněn pomocí dynamických metod hodnocení ekonomické efektivnosti investice. Následuje modifikace konkrétní dynamické metody a zohlednění možného vývoje inflace a měnových kurzů. Závěr práce se skládá ze syntézy vědomostních výstupů a z formulace závěrů k výsledkům, kterých bylo dosaženo.
The diploma thesis deals with the evaluation of the investment plan in a selected company operating in an international environment. The aim of the work is to find the optimal way of financing a specific investment project, evaluate the intention when including the expected rate of inflation and find out what effects may have on the efficiency of investment other than the estimated development of exchange rates. The first part of the work is theoretical and explains the issues related to investments and their financing, methods used to evaluate the effectiveness of investments, inflation and exchange rates. The second part is practical and compares different ways of financing. Specifically, it is the financing by subsidies or loans. The selection of the optimal variant of investment financing is made using dynamic methods of evaluating the economic efficiency of the investment. This is followed by a modification of a specific dynamic method and taking into account the possible development of inflation and exchange rates. The conclusion of the thesis consists of a synthesis of knowledge outputs and the formulation of conclusions on the results that have been achieved.
Description
Subject(s)
Dotace, Dynamické metody, Inflace, Investiční úvěr, Investiční záměr, Mezinárodní prostředí, Měnové kurzy, Vyhodnocení efektivnosti projektu, Zdroje financování, Subsidies, Dynamic methods, Inflation, Investment loan, Investment plan, International environment, Exchange rates, Evaluation of project efficiency, Sources of financing
Citation
ISSN
ISBN