Porovnání vybraných žánrů publicistického a vědeckého stylu se zaměřením na lexikum

Abstract
Práce se věnuje porovnání žánrů publicistického a vědeckého stylu se zaměřením na lexikum. V rámci teoretické části je nejprve vymezeno obecné pojetí stylu, poté stylu jazykového a předmětu stylistiky jako jazykovědné disciplíny. Následující část pojednává o komunikačním procesu a stylotvorných faktorech. Pokračuje část, jež je zaměřena na klasifikaci funkčních stylů. Na jejím základě je blíže charakterizován styl publicistický a styl vědecký. Pozornost je věnována také projevům autorského subjektu. Praktická část se věnuje analýze a komparaci vybraných publicistických a vědeckých útvarů se zvláštním zaměřením na lexikální rovinu. Bakalářská práce usouvztažňuje teoretická východiska s výsledky analýz textů, stanovuje typické vlastnosti pro současné texty a zejména poukazuje na shody či rozdíly v oblasti lexika.
The thesis deals with the comparison of genres of journalistic and scientific style with a focus on lexicon. In the theoretical part, the general concept of style is first defined, then is defined the style of language and the subject of stylistics as a linguistic discipline. The following section discusses the communication process and stylistic factors. Continues the part that characterizes the classification of functional styles, on the basis of which the journalistic style and the scientific style are further characterized. Attention is also paid to the speeches of the author's subject. The practical part is devoted to the analysis and comparison of selected journalistic and scientific formations with a special focus on the lexicon. The bachelor thesis relates to the theoretical background with the results of text analyses, determines typical properties for contemporary texts and especially points out the similarities or differences in the field of lexis.
Description
Subject(s)
Stylistika, komunikační proces, funkční styly, publicistický styl, vědecký styl, lexikum, autorský subjekt
Citation
ISSN
ISBN