Možnosti rozpoznávacích algoritmů v robotu NAO

Title Alternative:Possibilities of recognition algorithms in a NAO robot
Abstract
Tato práce je zaměřena na možnosti rozpoznávacích algoritmů implementovaných v humanoidním robotu NAO firmy Aldebaran. Zabývá se popisem a použitím algoritmů implementovaných na senzorický systém robotu NAO, zejména pak možnostmi zpracování obrazu. Práce je dále zaměřena na návrh a realizaci programu, který by umožnil snadné testování rozpoznávacích možností robotu.Program pro testování algoritmů je řešen jako spustitelná aplikace pro platformu Windows napsaný v jazyce Python. Jednotlivé rozpoznávací algoritmy je pak možné spouštět přímo pomocí tlačítek na robotu. Grafická část programu, běžící na počítači s Windows, slouží pro navázání spojení s robotem NAO a spuštění samotného skriptu.
This thesis is focused on capabilities of recognition algorithms implemented onhumanoid robot NAO made by Aldebaran Robotics. It handles description andapplications of algorithms implemented on the sensoric system of NAO robot, preciselyimage processing. The thesis is also focused on the application design and realization.Thanks to the application, it will be easy to test all of the recognition capabilities of therobot.The algorithm testing program is realised as an executable application made forWindows platform. The application is coded in Python. Each recognition algorithm canbe started by pressing individual buttons on the robot. Main purpose of the Windowsapplication is to secure the communication with the robot which is followed byinitiation of the script itself.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN