Sestavení tréninkového plánu pro 2. stupeň ZŠ v rámci projektu OVOV

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato práce je zaměřena na projekt OVOV (odznak všestrannosti olympijských vítězů) a žáky 2. stupně ZŠ Rožďalovice. Obsahuje charakteristiku celkového projektu se zaměřením na jednotlivé závodní disciplíny, charakteristiku věkové skupiny dětí, s nimiž pracujeme, základní teorii a metodiku tréninku přípravy mládeže, a s nimi spojenou oblast anatomie a fyziologie, složky sportovní přípravy, všestrannost, rozvoj pohybových schopností na základě motorického učení a motorických testů. Poslední kapitola je nejpodstatnější částí této práce a je věnována sestavení tréninkového plánu v období 8 měsíců. Jsou zde zanalyzování výsledky žáků z předchozího roku v podobě SWOT analýzy. V následujících podkapitolách jsou zaznamenané průběžné výsledky žáků z jednotlivých disciplín a popsány tréninkové plány za jednotlivá období na základě rozčlenění školního (tréninkového) roku. Z teoretických předpokladů jednotlivých kapitol, podkapitol a následné analýze v praxi jsou vyvozeny závěry, které by měly pomoci jak žákům v růstu sportovní výkonnosti a ve zdokonalení pohybových dovedností, tak učitelům/trenérům jako příklad a motivace.
This work is focused on the OVOV project (the Olympic winners' badge of versatility) and the students of the second grade of the Rožďalovice elementary school. It contains the characteristics of the overall project focusing on individual racing disciplines, the characteristics of the age group of children with whom we work, the basic theory and methodology of training in youth preparation, the related field of anatomy and physiology, components of sports training, versatility, development of motor skills based on motor learning motor tests. The last chapter is the most important part of this work and is devoted to the preparation of a training plan for a period of 8 months. There are analyzed results of students from the previous year in the form of SWOT analysis. In the following chapters, the continuous results of students from individual disciplines are recorded and the training plans are described for individual periods based on the breakdown of the school (training) year. From the theoretical assumptions of individual chapters, sub-chapters and subsequent analysis in practice, conclusions are drawn which should help both students in the growth of sports performance and the improvement of motor skills, as well as teachers/trainers as an example and motivation.
Description
Subject(s)
Všestrannost, projekt OVOV, sportovní trénink, pohybové schopnosti a dovednosti, tréninkový plán, pubescence, motorické testy, Versatility, OVOV project, sports training, physical skills and abilities, training plan, pubescence, motor tests
Citation
ISSN
ISBN