Připravenost pedagogů pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Title Alternative:Preparing Teachers to Teach Pupils with Special Educational Needs
Abstract
Diplomová práce se zabývá připraveností pedagogů pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem práce je charakterizovat specifika základní školy běžného typu ve srovnání se základní školou praktickou a základní školou speciální, zjistit míru odborné připravenosti pedagogických pracovníků pro práci v těchto vzdělávacích zařízeních a zjistit jaké jsou rozdíly ve výchovně-vzdělávacích podmínkách pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve vztahu k inkluzi ve výchovně-vzdělávacím procesu v základní škole běžného typu, základní škole praktické a základní škole speciální. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. V teoretické části jsou na základě odborných zdrojů popsána specifika základního a inkluzivního vzdělávání. Charakterizovány jsou jednotlivé typy základních škol včetně legislativy týkající se uvedené problematiky. Dále se zaměřuje na sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vymezuje předpoklad odborné kvalifikace a připravenosti pedagoga pro práci v základních školách a požadavky na jeho další vzdělávání. Zmiňuje soudobé výzkumy, které jsme použili pro ověření reliability našeho šetření. Empirická část obsahuje výsledky dotazníkového šetření, mapuje připravenost pedagogických pracovníků pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zjištěné údaje mohou přispět k povědomí o odborné připravenosti a zaměřenosti pedagogických pracovníků jednotlivých typů základních škol pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vzhledem k současným inkluzivním trendům.
This diploma thesis focuses on preparing teachers to teach pupils with special educational needs. The aim of this thesis is to compare characteristics of mainstream primary schools with practical primary schools and special primary schools. Next, the thesis also aims to determine professional preparedness of teachers to work in such educational institutions and to identify differences in education and upbringing conditions when working with pupils with special educational needs. This issue is also discussed in the context of inclusion in upbringing and educational process in ordinary primary schools, practical primary schools and special primary schools. The thesis is divided into two parts theoretical and empirical. The theoretical part describes the characteristics of primary and inclusive education based on scholarly resources. It also defines the individual types of primary schools and also deals with legislation related to the stated issue. Furthermore, it concentrates on social determinants of inclusive education. The thesis discusses prerequisites for professional qualification and preparedness of teachers to work in primary schools and requirements for their further education. It also mentions current research that has been used to verify reliability of the conducted survey. The empirical part consists of questionnaire survey results and maps the preparedness of teachers to work with pupils with special educational needs. In relation to current inclusion trends, the obtained results can raise awareness about professional preparedness and focus of teachers in the individual types of primary schools that work with pupils with special educational needs.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN