Limity a možnosti využití interaktivní tabule v hodinách Občanské výchovy

Title Alternative:Limits and Possibilities of Using Interactive Whiteboards
Abstract
Cílem této práce je rozbor a zhodnocení možností využití interaktivních tabulí při výuce v hodinách občanské výchovy a dále příprava interaktivních prezentací a jejich ověření v praxi. V úvodu je vysvětleno, co je to interaktivní tabule, k čemu se využívá a jaký je její smysl ve výuce. V první kapitole je rozebrán princip činnosti interaktivních tabulí a jejich konstrukce v závislosti na jednotlivých typech. Dále je popsán obslužný software a možné příslušenství k interaktivním tabulím. Další část je zaměřena na správné využívání interaktivních tabulí, jsou rozebrány jejich výhody a nevýhody a dále jsou objasněny některé mýty s nimi spojené. Na závěr této kapitoly je popsána vhodná metodika práce a dále jsou uvedeny praktické ukázky znázorňující možnosti interaktivních tabulí. V poslední kapitole jsou uvedeny komplexní interaktivní prezentace na jednotlivá témata v hodinách občanské výchovy. Na závěr jsou shrnuty výhody a nevýhody interaktivních tabulí a zhodnocení dopadů interaktivních tabulí v hodinách občanské výchovy. Při práci byla využita analyticko-syntetická metoda a vlastní pozorování během učitelské praxe.
The aim of this thesis is analysis and evaluation of usage possibilities of interactive whiteboard in lessons of civil education and preparation of interactive presentations and their verification in praxis. In introduction there is explained, what interactive whiteboard is, for what is used and what is its purpose in education. In the first chapter the operational principal and construction of different types of interactive whiteboard is analyzed. Further the operating software and option accessories are described. The next chapter is focused on correct application of interactive whiteboards. Advantages and disadvantages are described and some myths connected to interactive boards are clarified. In the end of this chapter the suitable methodic of education is described and practical samples showing the possibilities of interactive whiteboard are listed. In the last chapter the complex interactive presentations focused on individual topics in lessons of civil education are introduced. Advantages and disadvantages of interactive boards are summarized in conclusion followed by evaluation of effect of interactive boards in civil education lessons. The analytical-synthetic method and own observation in teaching experience was used during this thesis.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN