Aplikace regulačních struktur s referenčním modelem pro řízení elektrických pohonů

Title Alternative:Control structures with reference model and electric drives control
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Hlavním úkolem bakalářské práce je vyzkoušet použití regulační struktury s referenčním modelem na reálném pohonu Siemens Sinamics S120. Byla vybrána regulační struktura s referenčním modelem podle Ljapunova a to především díky vhodnosti této metody pro řízení elektrických pohonů. Nejprve bylo nutné vytvořit matematické modely motorů. Jsou zde použity dva typy modelů. Stejnosměrný motor s cizím buzením (SMCB), který byl vybrán pro svou jednoduchost a snadný matematický popis. Druhý pohon je synchronní motor s permanentními magnety (SMPM), který je použit na reálním pohonu. Následující část se soustředí na klasické řízení výše zmíněných pohonů v kaskádní regulační struktuře. Další část se zabývá regulačními strukturami s referenčním modelem zejména pak regulační strukturou s referenčním modelem podle Ljapunovova. Hlavní část se zabývá aplikací těchto regulačních struktur na reálný pohon řady Siemens Sinamics S120. Jsou zde zmíněny základní způsoby vložení vlastních řídicích struktur. Je zde popsána tvorba těchto struktur. Práce také porovnává průběhy regulací na reálném pohonu a simulací v programu Matlab. Závěr se věnuje shrnutí dosažených výsledků a možností dalšího pokračování, především rozšířením regulačních struktur pro lepší regulaci reálného pohonu.
The main topic of the thesis is to try the application of control structures with a reference model to the real the drive SIEMENS SINAMICS S120. The control structure with a reference model based on the Lyapunov theory was chosen mainly due to the suitability of this method for control of electrical drives. First, it was necessary to create mathematical models of drives. There are two types of models used. DC motor with separate excitation was chosen for its simplicity and ease of mathematical description. The second drive is a synchronous motor with permanent magnets which is used in real drive. The following part focuses on traditional control of these drives with the cascade control structure. Next part deals with the control structures with the reference model especially the control structure with a reference model based on Lyapunov theory. The main part deals with the application of these control structures of the real drive Siemens Sinamics S120 series. The basic ways to insert and use its own control structures are described. The necessary steps to create this structure are also described. The thesis also compares the control responses of the real drive with simulation in Matlab. The conclusion summarizes the results and the possibility of further sequels, mainly by extending the control structure to better regulate real drive.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 62
Subject(s)
regulační struktury s referenčním modelem, synchronní motor s permanentními magnety, stejnosměrný pohon, dcc editor, simatic s120, elektrické pohony, control structures with reference model, synchronous machines with permanent magnets, direct-current drive, dcc editor, sinamics s120, electric drive
Citation
ISSN
ISBN