Problém svobody a odpovědnosti v díle Hannah Arendtové

Abstract
Tato diplomová práce je snahou o porozumění problematice svobody a odpovědnosti v díle Hannah Arendtové. Jelikož se Hannah Arendtová zaměřovala téměř výlučně na svobodu a odpovědnost v rámci politické sféry, nechybí v textu objasnění pojmů jako soukromý a veřejný. Část diplomové práce je také zaměřena na proces Adolfa Eichmanna, jehož byla Hannah Arendtová účastníkem. V souvislosti s touto osobou je popsán jeden z fenoménů, který zmíněná autorka představila, tedy banalita zla. Práce se však neorientuje pouze na politické pojetí svobody a odpovědnosti, část textu je zaměřen na odpovědnost ve výchově a vzdělávání.
This diploma thesis try to understand the issue of freedom and resposibility in work of Hannah Arendt. Because Hannah Arendt was focused almost exclusively on freedom and responsibility in the politics sphere a part of the text is focused on the terms such as private and public. A part of this thesis is focused on trial of Adolf Eichmann where was Hannah Arendt the participant. In the context of this person she described one of the phenomena, the banality of evil. The thesis is not focused solely on the political concept of freedom a part of this text is about the responsibility in education.
Description
Subject(s)
svoboda, odpovědnost, soukromá sféra, veřejný prostor, Hannah Arendtová, banalita zla, vina, jednání, freedom, responsibility, private sphere, public area, Hannah Arendt, the banality of evil, guilt, action
Citation
ISSN
ISBN