Využití systému analýzy obrazu k objektivnímu hodnocení výsledků měření vybraných užitných vlastností plošných textilií

Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením vybraných užitných vlastností plošných textilií analýzou obrazu. Teoretická část práce je především seznámení s tématikou užitných vlastností plošných textilií, jejich obecným rozdělením a jednotlivými příklady. Zaměřuje se také na obeznámení se systémem analýzy obrazu a počítačovým programem NIS - Elements. Tato práce zahrnuje experimentální část, která se zabývá testováním zvolených užitných vlastností vybraných plošných textilií podle předepsané technické normy. A dále navržením způsobu hodnocení těchto užitných vlastností pomocí systému analýzy obrazu a zpracováním vhodné metodiky.
This bachelor thesis deals with evaluation of selected utility properties of fabrics by an image analysis system. Theoretical part of this work is especially about familiarization with utility properties of fabrics, its general dividing and individual examples. It also focuses on familiarization with image analysis system and computer program NIS - Elements. This work includes experimental part which deals with the measurement of chosen utility properties on selected fabrics according to a prescribed technical standart. Furthermore it designs a way to evaluate these chosen utility properties with utilization of image analysis system and forms a suitable methodology.
Description
Subject(s)
Obrazová analýza, NIS - Elements, žmolkovitost, mačkavost, metoda úhlu zotavení, metoda dutého válce, Image Analysis, NIS - Elements, Fabric Pilling, Fabric Creasing, Angle Recovery Method, Hollow Cylinder Method
Citation
ISSN
ISBN