Systém monitorování polohy zrcadel detektoru Čerenkovova záření

Title Alternative:Mirror Position Monitoring System at Cherenkov Radiation Detector
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis deals with the computer simulation of a mirror position monitoring system at Cherenkov radiation detector. RICH-1 detector of the COMPASS experiment at CERN on the SPS accelerator is a radiation detector of Cherenkov device, using C4F10 gas as the active medium, which produces Cherenkov effect. The RICH-1 detector consists of two reflective spherical surfaces, composed of pentagonal and hexagonal mirrors located inside the detector with a total area of 21 square meters located in the detector. Furthermore, the detection surface of Cherenkov radiation. The aim of this thesis is to contribute to the correction of the position of Cherenkov rings disgruntling individual RICH-1 detector mirrors. Simulations were carried out in an optical computer software Zemax. In non-sequential mode different sources of radiation were tested. Then the most suitable one was selected and optimized. Putting the radiation sources together a grid was created. The grid represents a reflective grid, which is used in a real experiment. Further simulations were performed, followed by appropriate placement of hexagonal and pentagonal spherical mirrors in the system of coordination. Much of the work pays attention to optimizing the singlet (converging lens) and the optical system, herein represented by a lens that is in the RICH-1 detector used to capture images of the reflecting the grid on the mirror wall. The final part was the detector simulation and optimization of detector as a sensing chip. Full detector simulation with all the special features were very demanding on computer hardware. Database Zemaxu unfortunately has limited the type of light source, so they were made part of the detector simulation RICH-1.
Práce se zabývá počítačovou simulací systému monitorování polohy zrcadel detektoru Čerenkovova záření. Detektor RICH-1, experimentu COMPASS v CERN, na urychlovači SPS, je detektor Čerenkovova záření, využívající plyn C4F10 jako aktivní médium, které vytváří Čerenkovův efekt. Detektor RICH-1 se skládá ze dvou odrazných sférických povrchů, složených z pětiúhelníkových a šestiúhelníkových zrcadel s celkovou plochou 21m2, umístěných uvnitř detektoru. Dále pak z detekční plochy Čerenkovova záření. Cílem práce je přispět ke korekci polohy Čerenkovských kroužků na rozladění jednotlivých zrcadel v detektoru RICH-1. Simulace byla provedena v počítačovém optickém softwaru Zemax. V nesekvenciálním módu byly testovány jednotlivé zdroje záření. Následně byl vybrán a optimalizován ten nejvhodnější. Složením zdrojů byla vytvořena mřížka, představující reflexní mřížku, která je použita v reálném experimentu. Dále byla provedena simulace a následné správné umístění jednotlivých šestiúhelníkových a pětiúhelníkových sférických zrcadel do souřadného systému. Velká část práce je věnována optimalizaci singletu (spojné čočky) a optické soustavě, která zde představuje objektiv, jenž je v detektoru RICH-1 použit ke snímání obrazu reflexní mřížky na zrcadlové stěně. Posledním prvkem byla simulace a optimalizace detektoru jako snímacího čipu. Simulace kompletního detektoru se všemi specifickými prvky byla velmi náročná na hardwarové vybavení počítače. Databáze Zemaxu bohužel disponuje omezeným typem světelných zdrojů, proto byly provedeny simulace částí detektoru RICH-1.
Description
katedra: KFY;
Subject(s)
cherenkov radiation, mirror position monitoring system, rich-1, cern, čerenkovovo záření, systém monitorování polohy zrcadel, rich-1, cern
Citation
ISSN
ISBN