Inovativní metody při výuce společenskovědních témat na středních odborných školách

Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na srovnání efektivnosti inovativních a klasických metod ve výuce v rámci společenskovědních témat se zaměřením na střední odborné školy. V teoretické části se věnuji vymezení předmětu občanská nauka v rámci RVP a návodu ke správnému stanovení cílů předmětu. Dále popisuji klasické metody a inovativních metody, nastiňuji jejich další členění a přikládám krátkou charakteristiku konkrétních metod. Zaměřuji se i na analýzu s ohledem na vhodnost samotných inovativních metod pro střední odborné školy. Praktická část se věnuje samotnému výzkumu, který byl prováděn na střední odborné škole zdravotnické v prvních ročnících studovaných oborů. Jsou zde popsány třídy a metody, na kterých byl výzkum prováděn a následně vyhodnocení výsledků. V neposlední řadě navrhuji určité změny ve vzdělávání a příklady možných samotných vyučovacích hodin.
The diploma thesis focuses on the comparison of the efficiency of innovative and traditional methods in education within social science topics with a specialization in secondary vocational schools. In the theoretical part, I discuss the definition of the civics subject within the framework of the 'RVP' and the guideline for the correct determination of the objectives for the subject. Next, I describe traditional and innovative methods, outline their subdivisions and provide a brief characterization of specific methods. I also focus on the analysis concerning the suitability of innovative methods itself for secondary vocational schools. The practical part is devoted to the research itself, which was realized in the first years of medical school. The classes and methods on which the research was done are described in the thesis, followed by an evaluation of the results. Last but not least, I suggest changes in education and provide examples of possible educational lessons.
Description
Subject(s)
společenskovědní témata, střední odborné školy, vymezení cílů, RVP, klasické výukové metody, inovativní výukové metody, analýza výukových metod, zdravotnické obory, střední odborná škola zdravotnická, lístečková metoda, sněhová koule, strukturovaná inscenace, metoda ano/ne, kompot, šest dobrých sluhů, výkladová metoda, navrhované změny výuky
Citation
ISSN
ISBN