Využití didaktických her v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ

dc.contributor
dc.contributor.advisorZahradníková Hana, Mgr. : 67263
dc.contributor.authorEnklerová, Michaela
dc.date.accessioned2022-01-29T17:40:13Z
dc.date.available2022-01-29T17:40:13Z
dc.date.committed2021-7-15
dc.date.defense2022-01-17
dc.date.submitted2020-7-9
dc.date.updated2022-1-18
dc.degree.level
dc.description.abstractZávěrečná práce se zabývá využitím didaktických her v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ. Hlavním cílem práce je vytvořit zásobník didaktických her a aktivit a ověřit jej v praxi. Práce je složena ze dvou částí, z části teoretické a praktické. V úvodu teoretické části se zabývám samotným předmětem matematika, rámcovým vzdělávacím programem a také popisuji vzdělávací obsah a učivo. Další kapitola je zaměřena na didaktickou hru a její klasifikaci. Třetí kapitola se zabývá hrou, kde popisuji, jaké máme druhy a typy her a jaký význam má hra pro dítě. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na didaktickou hru. Praktická část obsahuje zásobník didaktických her, které jsem rozdělila na část geometrickou a aritmetickou. Celkem jsem do zásobníku vložila 36 didaktických her a aktivit, které jsou zaměřeny na procvičování různých matematických témat a rozvíjení různých matematických kompetencí.cs
dc.description.abstractMy final work deals with using didactic games in mathematics lessons at the elementary school. The head aim of this thesis is to create a stack of mathematical didactic games and activities and verify it in practice.The work consists of two parts, from the theoretical and practical. In the introduction to the theoretical part I deal with the subject of mathematics, framework educational program and I also describe the educational content and curriculum. The next chapter is focused on the didactic game and its classification. The third chapter deals with the game, where I describe what kinds and types of games we have and what meaning the game has for a child. The last chapter of the theoretical part is focused on the didactic game. The practical part contains a stack of didactic games, which I divided into geometric and arithmetic. I put a total of 36 didactic games and activities in the magazine, which are focused on practicing various mathematical topics and developing various mathematical competencies.en
dc.description.mark
dc.format70 s.
dc.format.extentIlustrace
dc.identifier.signatureZ 202200032
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/161379
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparKASÍKOVÁ, H., 2016.~Kooperativní učení, kooperativní škola. rozš. a aktual. vyd. Praha: Portál.~ISBN 978-80-262-0983-6.par parKOTRBA, T.,~LACINA, L., 2007. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal.~ISBN 978-80-87029-12-1.par parKREJČOVÁ, E., 2014.~Hry a matematika na 1. stupni základní školy. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství a. s.~ISBN 978-80-7235-548-8.par parLOKŠOVÁ, I.,~LOKŠA, J., 1999. Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole.~1. vyd. Praha: Portál.~ISBN 80-7178-205-x.par parSITNÁ, D., 2013.~Metody aktivního vyučování. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN~978-80-262-0404-6.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectRVP ZVcs
dc.subject1. stupeňcs
dc.subjectdidaktická hracs
dc.subjecthracs
dc.subjectaktivita žákůcs
dc.subjecttvořivostcs
dc.subjectsamostatnostcs
dc.subjectvýuková metodacs
dc.subjectframework education programmeen
dc.subjectprimary schoolen
dc.subjectdidactic gameen
dc.subjectgameen
dc.subjectpupils aktivityen
dc.subjectcreativityen
dc.subjectindependenceen
dc.subjectteaching metoden
dc.titleVyužití didaktických her v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠcs
dc.titleThe use of Didactics Games in Education for mathematics at Primary Schoolen
dc.typezávěrečná prácecs
local.degree.abbreviationCeloživotní
local.degree.disciplineR1ST
local.degree.programmeDalší vzdělávání pedagogických pracovníků
local.degree.programmeabbreviationDVPP
local.department.abbreviationKPV
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP19C00002
local.identifier.stag42777
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisf827097e-10e7-438c-81f0-bb2b6ba420cd
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo32
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ZP_ENKLEROVA.pdf
Size:
1.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_Enklerova.pdf
Size:
616.21 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
31.34 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections