Využití didaktických her v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ

Abstract
Závěrečná práce se zabývá využitím didaktických her v hodinách matematiky na 1. stupni ZŠ. Hlavním cílem práce je vytvořit zásobník didaktických her a aktivit a ověřit jej v praxi. Práce je složena ze dvou částí, z části teoretické a praktické. V úvodu teoretické části se zabývám samotným předmětem matematika, rámcovým vzdělávacím programem a také popisuji vzdělávací obsah a učivo. Další kapitola je zaměřena na didaktickou hru a její klasifikaci. Třetí kapitola se zabývá hrou, kde popisuji, jaké máme druhy a typy her a jaký význam má hra pro dítě. Poslední kapitola teoretické části je zaměřena na didaktickou hru. Praktická část obsahuje zásobník didaktických her, které jsem rozdělila na část geometrickou a aritmetickou. Celkem jsem do zásobníku vložila 36 didaktických her a aktivit, které jsou zaměřeny na procvičování různých matematických témat a rozvíjení různých matematických kompetencí.
My final work deals with using didactic games in mathematics lessons at the elementary school. The head aim of this thesis is to create a stack of mathematical didactic games and activities and verify it in practice.The work consists of two parts, from the theoretical and practical. In the introduction to the theoretical part I deal with the subject of mathematics, framework educational program and I also describe the educational content and curriculum. The next chapter is focused on the didactic game and its classification. The third chapter deals with the game, where I describe what kinds and types of games we have and what meaning the game has for a child. The last chapter of the theoretical part is focused on the didactic game. The practical part contains a stack of didactic games, which I divided into geometric and arithmetic. I put a total of 36 didactic games and activities in the magazine, which are focused on practicing various mathematical topics and developing various mathematical competencies.
Description
Subject(s)
RVP ZV, 1. stupeň, didaktická hra, hra, aktivita žáků, tvořivost, samostatnost, výuková metoda, framework education programme, primary school, didactic game, game, pupils aktivity, creativity, independence, teaching metod
Citation
ISSN
ISBN
Collections